ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparelled

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparelled-, *apparelled*, apparell, apparelle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา apparelled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *apparelled*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Zapparelli. - Zapparelli.อรุณสวัสดิ์ Golden Door (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPPARELLI    K AA0 P AA0 R EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparelled    (v) ˈəpˈærəld (@1 p a1 r @ l d)
apparelling    (v) ˈəpˈærəlɪŋ (@1 p a1 r @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgerüstetapparelled [Add to Longdo]
ausrüstendapparelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparel \Ap*par"el\, v. t. [imp. & p. p. {Appareled}, or
   {Apparelled}; p. pr. & vb. n. {Appareling}, or
   {Apparelling}.] [OF. apareiller.]
   1. To make or get (something) ready; to prepare. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with apparatus; to equip; to fit out.
    [1913 Webster]
 
       Ships . . . appareled to fight.    --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   3. To dress or clothe; to attire.
    [1913 Webster]
 
       They which are gorgeously appareled, and live
       delicately, are in kings' courts.   --Luke vii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   4. To dress with external ornaments; to cover with something
    ornamental; to deck; to embellish; as, trees appareled
    with flowers, or a garden with verdure.
    [1913 Webster]
 
       Appareled in celestial light.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top