Search result for

เหลือล้น

(26 entries)
(3.0634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหลือล้น-, *เหลือล้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือล้น[ADV] excessively, See also: amply, Syn. เหลือเฟือ, เหลือหลาย, เหลือแหล่, มากมาย, Ant. ขาด, น้อย, Example: ครอบครัวของฉันมีความอบอุ่นให้ฉันอย่างเหลือล้น, Thai definition: มากจนเกิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลือล้น, เหลือหลาย, เหลือแหล่ว. มากมาย, มากเกินไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, but you know, politically, the pressure on me to let them go, that became overwhelming!แต่คุณก็รู้ว่า ในทางการเมือง มีแรงกดดันให้ปลดพวกเขาสูงอย่างเหลือล้น Frost/Nixon (2008)
You're all-powerful, you can make me do whatever you want.และเฮ้ ฉันคิดออกแล้ว นายมีพลังเหลือล้น จะสั่งให้ฉันทำอะไรก็ย่อมได้ On the Head of a Pin (2009)
You will be benefitting society... Immeasurably.เธอจะทำประโยชน์ให้สังคมอย่างเหลือล้นเลย You Don't Know Jack (2010)
So around the world, science detectives have sent out an all-points bulletin for extraterrestrial life.แต่จักรวาลที่มีขนาด ใหญ่เหลือล้น เขาเธอหรือมันอาจจะออกมีบาง Are We Alone? (2010)
Full of charm and promise.ต่างเต็มไปด้วยสเน่ห์เหลือล้นแล้วก็คำสัญญา The Badass Seed (2011)
A lot of darkness, a lot of guilt.ด้านมืดมากมายเหลือเกิน, ความผิดที่เหลือล้น Disturbing Behavior (2011)
Today I am just grateful that justice prevailed and that this terrible man has been held accountable for his crimes against the American people.วันนี้... ผมรู้สึกยินดีเหลือล้น ที่ความยุติธรรมได้ถูกตระหนักถึง Betrayal (2011)
Yes, Dickie, I love your energy, your focus.ดีมาก ดิคกี้ พลังงานเหลือล้นมาก ฉันชอบมาก. Bear on a Stage (2012)
- You got a lot of pent-up energy!แรงเธอช่างเหลือล้น! (ร้อง) The Interview (2014)
Science makes it possible for us to foretell certain astronomical events in the unimaginably distant future-- the death of the Sun, for example.วิทยาศาสตร์ทำให้มันเป็นไปได้ สำหรับเราที่จะทำนาย เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่าง ในอนาคตไกลเหลือล้น The Immortals (2014)
I've missed you terribly.ข้าคิดถึงเจ้าเหลือล้น Battle of the Bastards (2016)
That would be extremely generous... and more helpful than you can imagine.นั่นมันใจกว้างเหลือล้นเลย และสามารถช่วยได้ เกินที่คุณจะคาดคิด Junior (1994)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
ecstasize(เอค'สทะไซซ) vt. ทำให้ดีอย่างเหลื่อล้น,ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
rapture(แรพ'เชอะ) n. ความปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ความลืมตัว,ความปีติยินดีอย่างหลือล้น,การแสดงออกซึ่งความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
rapturous(แรพ'เชอะเริส) adj. ปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างเหลือล้น., See also: rapturousness n., Syn. joyful,exlted ###A. distressed
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, Syn. rhapsodical., See also: rhapsodically adv.
sea(ซี) n. ทะเล,จำนวนเหลือล้น,จำนวนมหาศาล, Syn. water,ocean,deep
transcendent(แทรนเซน'เดินทฺ) adj. อยู่เหนือ,อยู่นอกเหนือ,อยู่เลย,เหลือล้น,เหลือเกิน,มีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,มีชัย,เหนือธรรมชาติ,เหนือโลก,เหนือจักรวาล. n. สิ่งยอดเยี่ยม,บุคคลยอดเยี่ยม,อัจฉริยบุคคล., See also: trancendence,transcendency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top