Search result for

trailer

(56 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trailer-, *trailer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trailer[N] ผู้ลาก, See also: รถพ่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
trailer recordระเบียนท้ายหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเอง มีความหมายเหมือน trailer label ดู header label เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer-(พ่วง)ท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer recordระเบียนท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trailersรถพ่วง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably married Billy Jessup and they're living in a trailer park.เธออาจจะแต่งงานกับ บิลลี่ เจสซัพ Jumanji (1995)
This isn't a negotiation. Take it or leave it, Trailer Park.นี่ไม่มีการต่อรองนะ เอาหรือไม่เอา ไอ้ไส้แห้ง 10 Things I Hate About You (1999)
So trailer park.So trailer park. Legally Blonde (2001)
Dewey kept the trailer and my precious baby Rufus.ดิวอี้ได้รถบ้านไป รวมทั้งเจ้ารูฟัสของฉัน Legally Blonde (2001)
Like a trailer on the beach or a loft downtown. That kind of thing.เช่นเดียวกับรถพ่วงบนชายหาดหรือในเมืองห้องใต้หลังคา ชนิดของสิ่งที่ Showtime (2002)
We'll just throw the Jet Skis on the trailer and head to the mountains.- แล้วขับรถขึ้นเขา - นายมีแฟนเป็นมิสฮัคคาบี้ส์เหรอ I Heart Huckabees (2004)
When he's around, my heart beats like a trailer park house.เวลาที่อยู่ใกล้เขา เหมือนกับ หัวใจจะหยุดเต้นให้ได้เชียว Eating Out (2004)
Trailer produced by AVProductionฉายแล้ว Trailer produced by AVProduction Spygirl (2004)
These days, he hardly ever leaves his trailer.ทุกวันนี้ เขาแทบจะไม่ออกจากบ้านรถพ่วงเลย Mr. Monk and the Game Show (2004)
You know what you aughta do is you oaughta come over to my trailer during lunch time.แกรู้มั้ยว่าแกจะต้องทำอะไร? แกต้องไปที่รถเทรลเลอร์ของฉันตอนเที่ยง Lonesome Jim (2005)
Now get the hell out of my trailer.ออกไปไกลๆ เลยไป Brokeback Mountain (2005)
Let's go, Mack. Saddle up. What'd you do with my trailer?ไปกันเถอะ แม็ค อานขึ้น แกทำกับรถพ่วงของฉันได้อย่างไร Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trailerHe attached the trailer to his car.
trailerThe trailer goes with the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเทรลเลอร์[N] trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง
รถพ่วง[N] caravan, See also: trailer, truck tractor, Example: รถสิบล้อไม่สามารถบรรทุกวัสดุได้เพียงพอ เขาจึงนำไปต่อกระบะมาเป็นรถพ่วง, Count unit: คัน
ไม้เลื้อย[N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rotlāk jūng lae rot keung phūang) EN: semi-trailer   
รถลากจูงและรถพ่วง[n. exp.] (rotlāk jūng lae rot phūang) EN: full trailer   
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor   FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAILER    T R EY1 L ER0
TRAILERS    T R EY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trailer    (n) (t r ei1 l @ r)
trailers    (n) (t r ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] trailer (pulled by tractor or other vehicle), #28,684 [Add to Longdo]
拖车头[tuō chē tóu, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, / ] trailer truck [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Dateiendekennsatz {m}trailer label [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan [Add to Longdo]
トラクタトラック[, torakutatorakku] (n) tractor-trailer (wasei [Add to Longdo]
トラックトレーラー[, torakkutore-ra-] (n) truck trailer; semi truck; tractor trailer [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
トレーラーハウス[, tore-ra-hausu] (n) trailer house; house trailer [Add to Longdo]
トレーラーバス[, tore-ra-basu] (n) trailer bus [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]
リヤカー[, riyaka-] (n) trailer towed by bicycle, etc. (wasei [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trailer \Trail"er\, n.
   One who, or that which, trails.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trailer \Trail"er\, n.
   1. a wheeled vehicle without a motor, designed to be drawn by
    a motor vehicle in front of it; specifically:
    (a) such a vehicle used on street railroads. Called also
      {trail car}.
    (b) the large wheeled wagon or van pulled by a tractor in
      a tractor-trailer combination.
    (c) a vehicle equipped as a mobile dwelling unit, pulled
      by an automobile or other mtor vehicle, and used as a
      dwelling when parked; -- also called a {mobile home}.
    (d) A wheeled motorless open wagon designed to carry a
      heavy object, such as a boat trailer.
      [PJC]
 
   2. (Movies) A short blank segment of movie film attached to
    the end; -- used for convenient insertion of the film in a
    projector.
    [PJC]
 
   3. (Movies) A short film consisting primarily of one or more
    short portions of a film, used in promotions or
    advertisements shortly before initial release of a film.
    [PJC]
 
   4. A part of an object which extends some distance beyond the
    main body of the object; as, the trailer of a plant.
    [1913 Webster]
 
   {trailer park}. An area equipped to accommodate trailers[2],
    often with outlets supplying electrical power and water.
    Called also {trailer camp}, {trailer court}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trailer
   n 1: someone who takes more time than necessary; someone who
      lags behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
      {trailer}, {poke}]
   2: an advertisement consisting of short scenes from a motion
     picture that will appear in the near future [syn: {preview},
     {prevue}, {trailer}]
   3: a large transport conveyance designed to be pulled by a truck
     or tractor
   4: a wheeled vehicle that can be pulled by a car or truck and is
     equipped for occupancy [syn: {trailer}, {house trailer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top