Search result for

retailer

(39 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retailer-, *retailer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retailer[N] ผู้ขายปลีก, See also: ผู้ขายตรง, Syn. seller, tradesman

English-Thai: Nontri Dictionary
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retailerผู้ค้าปลีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Retailers are down 20%.ธุรกิจค้าปลีก ยอดขายตกลง 20% Up in the Air (2009)
Check every cell phone retailer in Aoyama and Miyagi!เช็คดูตามร้านขายโทรศัพท์มือถือ ใน อาโอยาม่า กับ มิยางิ ด้วย! Episode #1.6 (2009)
Blair, it's the biggest retailer in the entire country, and my first choice to carry the new junior line.แบลร์ มันเป็นห้างขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะ และที่นั่นก็เป็นตัวเลือกแรกของแม่ที่จะวางคอลเล็คชั่นใหม่ไว้ The Empire Strikes Jack (2010)
I just wanted to tell you that conwell's would be honored to call itself your exclusive retailer.ที่จะบอกคุณว่า Conwell's เป็นเกียรติอย่างมาก ที่จะได้เป็น ตัวแทนขายของคุณแต่เพียงผู้เดียว The Empire Strikes Jack (2010)
That's the name of an actual fashion buyer from one of those chain retailers, Midland.นั่นเป็นชื่อของผู้ซื้อตัวจริง จากหนึ่งในผู้ค้าส่งจากส่วนกลาง Rough Trade (2010)
The wealthy, celebrities, and retailers lost almost 30 Billion Won,ไม่ว่าจะเป็นคนรวย ดารา หรือผู้ขายปลีกต่างก็เสียหาย รวมๆแล้วกว่า 3 หมื่นล้านวอน Prosecutor Princess (2010)
That's what some retailers are saying with Mr. Beaver Woodchopper Kits selling out in droves.นั่นคือสิ่งที่ร้านค้าปลีกบางคนจะบอกว่า กับนายบีเวอร์ Woodchopper ชุดขายออกใน droves The Beaver (2011)
According to Hetty, the mystery woman from the surveillance video is wearing shoes from an L.A. designer that are only available at a couple of local retailers.แฮตตี้บอกว่า ผู้หญิงนิรนามจากกล้องวงจรปิด ใส่รองเท้าจากดีไซเนอร์แอล.เอ Cyber Threat (2011)
Well, might I suggest using the magic of the Internet to purchase an Aramaic-to-English dictionary from your nearest retailer?ว่าเธอควรจะใช้ความมหัศจรรย์ของอินเตอร์เนต สั่งซื้อดิคภาษาแอระเมอิก - อังกฤษ Down the Rabbit Hole (2013)
We know that Riverton is a huge retailer and that you've got your pick of potential data partners.เรารู้ว่าริเวอร์ตันเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ และคุณก็ต้องเลือกคู่ค้าด้านข้อมูลที่มีศักยภาพ Nothing to Hide (2013)
And you notice there's a bunch of boxes at his feet from some on line or mail order retailer.แล้วคุณก็สังเกตเห็นกล่องจำนวนหนึ่งกองอยู่แทบเท้าเขา เป็นกล่องจากผู้ขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต The Corporation (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าปลีก[N] retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
พ่อค้าขายปลีก[N] retailer, Syn. พ่อค้าขายย่อย, Ant. พ่อค้าขายส่ง, Example: พ่อค้าขายส่งต่างจังหวัดจะจำหน่ายผลผลิตให้แก่พ่อค้าขายปลีกเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: คนขายของซึ่งขายโดยตรงให้กับลูกค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อค้าขายปลีก[n.] (phøkhā khāiplīk) EN: retailer ; small retailer   FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
พ่อค้าปลีก[n.] (phøkhā plīk) EN: retailer ; shopkeeper   FR: détaillant [m]
พ่อค้าย่อย[n. exp.] (phøkhā yǿi) EN: retailer ; small retailer   FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
ผู้จำหน่ายปลีก[n. exp.] (phūjamnāi plīk) EN: retailer   FR: détaillant [m]
ผู้ค้าปลีก[n. exp.] (phūkhā plīk) EN: retailer   
ผู้ขายปลีก[n. exp.] (phū khāiplīk) EN: retailer   
ซาปั๊ว[n.] (sāpūa) EN: retailer   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETAILER    R IY1 T EY2 L ER0
RETAILERS    R IY1 T EY2 L ER0 Z
RETAILER'S    R IY1 T EY2 L ER0 Z
RETAILERS'    R IY1 T EY2 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retailer    (n) (r ii1 t ei l @ r)
retailers    (n) (r ii1 t ei l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelhändler {m} | Einzelhändler {pl}retailer | retailers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels [Add to Longdo]
購入先[こうにゅうさき, kounyuusaki] (n) retailer [Add to Longdo]
初売り[はつうり, hatsuuri] (n) (See 初買い) first business conducted by retailers in the New Year; (P) [Add to Longdo]
小売りに卸す[こうりにおろす, kouriniorosu] (exp,v5s) to sell wholesale to a retailer [Add to Longdo]
製販同盟[せいはんどうめい, seihandoumei] (n) producer-retailer alliance [Add to Longdo]
鮮魚店[せんぎょてん, sengyoten] (n) fish dealer; fresh fish retailer; fishmonger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retailer \Re*tail"er\, n.
   One who retails anything; as, a retailer of merchandise; a
   retailer of gossip; -- used also of businesses, including
   large corporations; as, Sears, Roebuck is one the the
   country's largest retailers.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retailer
   n 1: a merchant who sells goods at retail [syn: {retailer},
      {retail merchant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top