ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abscond

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abscond-, *abscond*, abscon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscond[VI] หลบหนี, See also: หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ, Syn. flee, cut and run, fly
abscond from[PHRV] แอบหนี, See also: หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี
abscond with[PHRV] ขโมย, See also: หอบหนี, ลัก, Syn. elope with, go away, go away with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี

English-Thai: Nontri Dictionary
abscond(vi) หนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abscond๑. หลบหนี๒. หลบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absconding by person released on bailการหลบหนีระหว่างประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absconding debtorลูกหนี้ซึ่งหลบหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you decided to abscond with her vehicle as collateral.คุณเลยตัดสินใจจะเอารถเธอไปแทนเงินที่ควรจะได้ Bombshell (2008)
She absconds with their life force at the moment of death.เธอขโมยพลังชีวิตของพวกเขา ในช่วงที่เสียชีวิต Stowaway (2011)
A life-extension researcher is killed, then a shadowy cryonics company absconds with the body?นักวิจัยเรื่องการยืดชีวิตถูกฆาตกรรม แล้วบริษัทไครโอนิคก็มาเอาศพไป? Head Case (2011)
You abscond with these boys over my strenuous objection.คุณชิงตัวพวกเขาไป ทั้งที่ผมคัดค้านหัวชนฝา Episode #1.2 (2012)
He died during the leg absconding process, and his body was dumped just over the border in Juarez, Mexico.เขาตายระหว่างผ่าตัดเอาขาออก และศพเขาถูกทิ้งอยู่ตรงเขตชายแดน ในฮัวเรซ เม็กซิโก God Complex (2012)
If this wanted to abscond...ถ้านี่เป็นการหลบหนี The Good Shepherd (2012)
Speaking of, have you given any thought to what might happen if this doesn't work and the Dodger absconds with your family jewels?พูดถึง คุณมีข้อคิดเห็นอื่นๆอีกไหม อะไรที่จะต้องเกิดขึ้น ถ้านี่มันไม่ได้ผล เเละดอจเจอร์หลบหนีไปพร้อมกับเพชรของครอบครัวคุณ ? Dodger (2013)
Unfortunately, he seems to have absconded with my set of daggers.เขาดูเหมือนหลบหนีกริซของฉันอยู่ A View to a Kill (2013)
(whispers): Absconde Te.Absconde Te. Snake Eyes (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abscondHe absconded with the money.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with   
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond   FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบหนี[v.] (lopnī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond   FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abscond    (v) ˈəbskˈɒnd (@1 b s k o1 n d)
absconds    (v) ˈəbskˈɒndz (@1 b s k o1 n d z)
absconded    (v) ˈəbskˈɒndɪd (@1 b s k o1 n d i d)
absconding    (v) ˈəbskˈɒndɪŋ (@1 b s k o1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドロン;どろん[, doron ; doron] (n,vs) absconding; taking oneself off; slipping out (home) unnoticed early (e.g. from work, out of parties, etc.) [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
拐帯[かいたい, kaitai] (n,vs) absconding with money [Add to Longdo]
持ち逃げ;持逃げ;持逃(io)[もちにげ, mochinige] (n,vs) (1) making off with (something); absconding; (adj-f) (2) stolen; absconded (with) [Add to Longdo]
失跡[しっせき, shisseki] (n,vs) absconding; disappearance; (P) [Add to Longdo]
失踪[しっそう, shissou] (n,vs) absconding; disappearance [Add to Longdo]
出奔[しゅっぽん, shuppon] (n,vs) flight; elopement; running away; absconding [Add to Longdo]
出奔者[しゅっぽんしゃ, shupponsha] (n) absconder [Add to Longdo]
逐電[ちくでん, chikuden] (n,vs) flight; absconding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abscond \Ab*scond"\, v. i. [imp. & p. p. {Absconded}; p. pr. &
   vb. n. {Absconding}.] [L. abscondere to hide; ab, abs +
   condere to lay up; con + d[a^]re (only in comp.) to put. Cf.
   {Do}.]
   1. To hide, withdraw, or be concealed.
    [1913 Webster]
 
       The marmot absconds all winter.    --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. To depart clandestinely; to steal off and secrete one's
    self; -- used especially of persons who withdraw to avoid
    a legal process; as, an absconding debtor.
    [1913 Webster]
 
       That very homesickness which, in regular armies,
       drives so many recruits to abscond.  --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abscond \Ab*scond"\, v. t.
   To hide; to conceal. [Obs.] --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abscond
   v 1: run away; usually includes taking something or somebody
      along; "The thief made off with our silver"; "the
      accountant absconded with the cash from the safe" [syn:
      {abscond}, {bolt}, {absquatulate}, {decamp}, {run off}, {go
      off}, {make off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top