ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decamp

D AH0 K AE1 M P   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decamp-, *decamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decamp[VI] หลบหนี, See also: หนี, แหกค่าย, Syn. escape, leave
decamp with[PHRV] จากไปทันทีและรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decamp(ดิแคมพฺ') vi. ออกจากค่าย,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: decampment n., Syn. escape

English-Thai: Nontri Dictionary
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไป[v. exp.] (pai) FR: va-t'en ! ; décampe !
ไปให้พ้น[xp] (pai hai phon) EN: go away! ; off with you!   FR: va-t'en ! ; décampe ! ; hors d'ici !

CMU English Pronouncing Dictionary
DECAMP    D AH0 K AE1 M P
DECAMPED    D IY0 K AE1 M P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decamp    (v) dˈɪkˈæmp (d i1 k a1 m p)
decamps    (v) dˈɪkˈæmps (d i1 k a1 m p s)
decamped    (v) dˈɪkˈæmpt (d i1 k a1 m p t)
decamping    (v) dˈɪkˈæmpɪŋ (d i1 k a1 m p i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decamp \De*camp"\, v. i. [imp. & p. p. {Decamped} (?; 215); p.
   pr. & vb. n. {Decamping}.] [F. d['e]camper; pref. d['e]- (L.
   dis) + camp camp. See {Camp}.]
   1. To break up a camp; to move away from a camping ground,
    usually by night or secretly. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to depart suddenly; to run away; -- generally used
    disparagingly.
    [1913 Webster]
 
       The fathers were ordered to decamp, and the house
       was once again converted into a tavern. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decamp
   v 1: leave a camp; "The hikers decamped before dawn" [syn:
      {decamp}, {break camp}]
   2: run away; usually includes taking something or somebody
     along; "The thief made off with our silver"; "the accountant
     absconded with the cash from the safe" [syn: {abscond},
     {bolt}, {absquatulate}, {decamp}, {run off}, {go off}, {make
     off}]
   3: leave suddenly; "She persuaded him to decamp"; "skip town"
     [syn: {decamp}, {skip}, {vamoose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top