ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tao

T AW1   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tao-, *tao*
Possible hiragana form: たお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tao[N] ความจริงอันเป็นที่สุดของสิ่งที่มีอยู่
Taoism[N] ลัทธิเต๋า
Taoism[N] เต๋า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tao(เดา,เทา) n. เต๋า,พื้นฐานความประพฤติที่สมควรของมนุษย์หรือการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ
taoism(เดา'อิสซึม) n. ศาสนาเต๋าของจีนที่เล่าจื้อเป็นผู้ตั้งขึ้นยึดถือหลักการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ, See also: Taoist n. Taoistic adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taoเต๋า [TU Subject Heading]
Taoismลัทธิเต๋า [TU Subject Heading]
Taoist literatureวรรณกรรมเต๋า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taoist brothers, please hold your steps.พี่ชาย, ได้โปรดหยุดก่อน. Return of the Condor Heroes (1983)
Are the two of you Taoist priests from Chong Yang Palace of Mt Zhong Nan?พวกท่านใช่นักพรตช้วนจินบนเขาจงน้ำหรือไม่? Return of the Condor Heroes (1983)
Hey, Taoist brothers!เฮ้, ท่านทั้งสอง! Return of the Condor Heroes (1983)
Taoist brothers, Taoist priests, I shall bid my farewell.พี่น้องช้วนจิน, พี่น้องนักพรต, ข้าขอลา. Return of the Condor Heroes (1983)
Our Taoist shrines can be found all over the world.แท่นบูชาของลัทธิเต๋าสามารถพบเห็นได้ทั่วไป. Return of the Condor Heroes (1983)
I see you on Luang Tao Lu Road.นายแค่ตามรอย ให้แน่ใจว่าตามรอยได้ -แท็กหมายเลข? Mission: Impossible III (2006)
Perhaps a Taoist immortal can make rain.หรือผู้อมตะ จะบันดาลฝนให้เราได้ The Forbidden Kingdom (2008)
If he truly is a Taoist immortal.ถ้าเขาเป็นผู้อมตะตัวจริงนะ The Forbidden Kingdom (2008)
- Any footage recovered? - Lt Tao's working on that.มีภาพคนร้ายไหม หมวดเต๋ากำลังดูอยู่ Double Blind (2009)
Lieutenant Tao is where?หมวดเต๋าอยู่ที่ไหน Double Blind (2009)
I want lieutenant Tao to play the audio in the waiting room.ฉันอยากให้หมวดเต๋าบันทึกเสียงในห้องพักผู้โดยสาร Double Blind (2009)
Lieutenant Tao, would you please set up a laptop so Mr. Malone can observe the interview?หมวดเต๋า คุณช่วยตั้งค่าแลปท็อป ให้คุณมาโลนด้วยจะได้เห็นภาพการสอบสวน Double Blind (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต๋า[N] Taoism, Syn. ลัทธิเต๋า, เต้า, ลัทธิเต้า, Example: ศาสนาขงจื๊อและศาสนาเต๋ากำเนิดขึ้นที่ประเทศจีน, Thai definition: ชื่อศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของจีน มีศาสดาชื่อเล่าจื๊อ หรือเหลาจื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือบ[n.] (leūap) EN: horsefly ; gadfly ; botfly ; greenhead fly   FR: taon [m]
เต๋า[n.] (tao) EN: taoism   FR: taoïsme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAO    T AW1
TAO    D AW1
TAOS    T AW1 Z
TAOISM    D AW1 IH0 Z AH0 M
TAOIST    D AW1 IH0 S T
TAOISTS    D AW1 AH0 S T S
TAORMINA    T AA0 AO0 R M IY1 N AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ), #616 [Add to Longdo]
讨论[tǎo lùn, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] to discuss; to talk over, #1,085 [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] Taoist monastery, #1,751 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] to wash; to clean out; to cleanse; to eliminate; to dredge, #2,209 [Add to Longdo]
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth, #2,221 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] to escape; to run away; to flee, #3,027 [Add to Longdo]
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, ] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out, #4,087 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] fish out (from pocket), #4,436 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, / ] fish out (from pocket), #4,436 [Add to Longdo]
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry, #5,210 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
倒す[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taoismus {m}Taoism [Add to Longdo]
Tao {m} [ornith.]Grey Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
けた送り;桁送り[けたおくり, ketaokuri] (n) {comp} shift [Add to Longdo]
はめ倒す[はめたおす, hametaosu] (v5s) (col) to make love [Add to Longdo]
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1,vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap [Add to Longdo]
エアタオル[, eataoru] (n) air towel [Add to Longdo]
タオル[, taoru] (n) (hand) towel; (P) [Add to Longdo]
タオルを投げる[タオルをなげる, taoru wonageru] (exp,v1) to throw in the towel [Add to Longdo]
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei [Add to Longdo]
タオル地[タオルじ, taoru ji] (n) terrycloth; towelling; toweling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
データオブジェクト[でーたおぶじえくと, de-taobujiekuto] data-object [Add to Longdo]
算術けた送り[さんじゅつけたおくり, sanjutsuketaokuri] arithmetic shift [Add to Longdo]
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift [Add to Longdo]
論理けた送り[ろんりけたおくり, ronriketaokuri] logical shift, logic shift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倒す[たおす, taosu] umwerfen, umstuerzen, stuerzen, besiegen [Add to Longdo]
倒れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tao
   n 1: an adherent of any branch of Taoism [syn: {Taoist}, {Tao}]
   2: the ultimate principle of the universe

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAO
     Topics, Associations, Occurrences (XTM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAO
     Track At Once (CD-R)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top