ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tao

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tao-, *tao*
Possible hiragana form: たお
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tao(n) ความจริงอันเป็นที่สุดของสิ่งที่มีอยู่
Taoism(n) ลัทธิเต๋า
Taoism(n) เต๋า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tao(เดา, เทา) n. เต๋า, พื้นฐานความประพฤติที่สมควรของมนุษย์หรือการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ
taoism(เดา'อิสซึม) n. ศาสนาเต๋าของจีนที่เล่าจื้อเป็นผู้ตั้งขึ้นยึดถือหลักการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ, See also: Taoist n. Taoistic adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taoเต๋า [TU Subject Heading]
Taoismลัทธิเต๋า [TU Subject Heading]
Taoist literatureวรรณกรรมเต๋า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see you on Luang Tao Lu Road.นายแค่ตามรอย ให้แน่ใจว่าตามรอยได้ -แท็กหมายเลข? Mission: Impossible III (2006)
Lieutenant Tao is where?หมวดเต๋าอยู่ที่ไหน Double Blind (2009)
I want lieutenant Tao to play the audio in the waiting room.ฉันอยากให้หมวดเต๋าบันทึกเสียงในห้องพักผู้โดยสาร Double Blind (2009)
My name's Tao Chen. I'm from the Chinese consulate.ผมชื่อต๋าวเชน มาจากกงสุลประเทศจีน Snakehead (2009)
Tao Liท้าวลี่ Love in Disguise (2010)
Tao Qisheng!- เถาฉีเชิง 1911 (2011)
You think this Mr. Tao is gonna help you with the whereabouts of our four-eyed friend?คุณคิดว่า คุณเทาจะช่วย หาที่อยู่เพื่อนสี่ตาของเราได้เหรอ? The Contingency (2012)
I gather that Mr. Tao is intact.ฉันรวบรวมมันมาแล้ว คุณ เทาปลอดภัยมั้ย All In (2013)
We will defeat the Tao Tei!เราจะปราบเทาเทีย The Great Wall (2016)
You killed a Tao Tei scout.เจ้าฆ่าทหารสอดแนมของเทาเทีย The Great Wall (2016)
Attack? - Tao Tei?- เทาเทียเหรอ The Great Wall (2016)
- What the hell is a Tao Tei?เทาเทียคืออะไรกันแน่ The Great Wall (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต๋า(n) Taoism, Syn. ลัทธิเต๋า, เต้า, ลัทธิเต้า, Example: ศาสนาขงจื๊อและศาสนาเต๋ากำเนิดขึ้นที่ประเทศจีน, Thai Definition: ชื่อศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของจีน มีศาสดาชื่อเล่าจื๊อ หรือเหลาจื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือบ[leūap] (n) EN: horsefly ; gadfly ; botfly ; greenhead fly  FR: taon [ m ]
เต๋า[tao] (n) EN: taoism  FR: taoïsme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tao
tao
taos
taoism
taoist
taoists
taormina
taoiseach
taoiseach's

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ) #616 [Add to Longdo]
讨论[tǎo lùn, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ,   /  ] to discuss; to talk over #1,085 [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] Taoist monastery #1,751 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] to wash; to clean out; to cleanse; to eliminate; to dredge #2,209 [Add to Longdo]
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ,   /  ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth #2,221 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] to escape; to run away; to flee #3,027 [Add to Longdo]
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ,  ] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out #4,087 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] fish out (from pocket) #4,436 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, / ] fish out (from pocket) #4,436 [Add to Longdo]
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry #5,210 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] TH: โค่นให้ล้ม  EN: to throw down
倒す[たおす, taosu] TH: ปราบ  EN: to beat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taoismus { m }Taoism [Add to Longdo]
Tao { m } [ ornith. ]Grey Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
両親(P);二親[りょうしん(両親)(P);ふたおや, ryoushin ( ryoushin )(P); futaoya] (n) parents; both parents; (P) #3,492 [Add to Longdo]
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s, vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P) #6,869 [Add to Longdo]
倒れ[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P) #7,205 [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P) #16,544 [Add to Longdo]
タオル[taoru] (n) (hand) towel; (P) #17,513 [Add to Longdo]
道教[どうきょう, doukyou] (n) Taoism; Daoism #19,441 [Add to Longdo]
おたおた[otaota] (adv, n, vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n, vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
けた送り;桁送り[けたおくり, ketaokuri] (n) { comp } shift [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
データオブジェクト[でーたおぶじえくと, de-taobujiekuto] data-object [Add to Longdo]
算術けた送り[さんじゅつけたおくり, sanjutsuketaokuri] arithmetic shift [Add to Longdo]
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift [Add to Longdo]
論理けた送り[ろんりけたおくり, ronriketaokuri] logical shift, logic shift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倒す[たおす, taosu] umwerfen, umstuerzen, stuerzen, besiegen [Add to Longdo]
倒れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tao
   n 1: an adherent of any branch of Taoism [syn: {Taoist}, {Tao}]
   2: the ultimate principle of the universe

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAO
     Topics, Associations, Occurrences (XTM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAO
     Track At Once (CD-R)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top