ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taoism

D AW1 IH0 Z AH0 M   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taoism-, *taoism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Taoism[N] ลัทธิเต๋า
Taoism[N] เต๋า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taoism(เดา'อิสซึม) n. ศาสนาเต๋าของจีนที่เล่าจื้อเป็นผู้ตั้งขึ้นยึดถือหลักการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ, See also: Taoist n. Taoistic adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taoismลัทธิเต๋า [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต๋า[N] Taoism, Syn. ลัทธิเต๋า, เต้า, ลัทธิเต้า, Example: ศาสนาขงจื๊อและศาสนาเต๋ากำเนิดขึ้นที่ประเทศจีน, Thai definition: ชื่อศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของจีน มีศาสดาชื่อเล่าจื๊อ หรือเหลาจื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต๋า[n.] (tao) EN: taoism   FR: taoïsme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAOISM D AW1 IH0 Z AH0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道教[dào jiào, ㄉㄠˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Taoism; Daoism (Chinese system of beliefs), #17,364 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taoismus {m}Taoism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吉田神道[よしだしんとう, yoshidashintou] (n) Yoshida Shinto (fusion of Shinto, Buddhism, Confucianism & Taoism stressing traditional Japanese elements) [Add to Longdo]
五辛[ごしん, goshin] (n) (See 五葷) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
五葷[ごくん, gokun] (n) (See 五辛) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings) [Add to Longdo]
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C) [Add to Longdo]
仙客[せんかく, senkaku] (n) (1) (obsc) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); (2) (See 鶴) crane [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P) [Add to Longdo]
全真教[ぜんしんきょう, zenshinkyou] (n) Quanzhen (school of Taoism) [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) [Add to Longdo]
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taoism \Ta"o*ism\, n.
   One of the popular religions of China, sanctioned by the
   state. -- {Ta"o*ist}, a. & n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Taoism
   n 1: a Chinese sect claiming to follow the teaching of Lao-tzu
      but incorporating pantheism and sorcery in addition to
      Taoism
   2: religion adhering to the teaching of Lao-tzu
   3: popular Chinese philosophical system based in teachings of
     Lao-tzu but characterized by a pantheism of many gods and the
     practices of alchemy and divination and magic [syn: {Taoism},
     {Hsuan Chiao}]
   4: philosophical system developed by Lao-tzu and Chuang-tzu
     advocating a simple honest life and noninterference with the
     course of natural events [syn: {Taoism}, {Daoism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top