ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

striking

S T R AY1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -striking-, *striking*, strik
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
striking(adj) ซึ่งโดดเด่น, See also: น่าประทับใจ, เด่น, สะดุดตา, Syn. noticeable, attractive, impressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
striking distancen. ช่วงระยะการโจมตี

English-Thai: Nontri Dictionary
striking(adj) น่าประทับใจ, น่าตะลึง, ยอดเยี่ยม
striking(vt) เด่น, สะดุดตา, นัดหยุดงาน, ประท้วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
striking ofลบชื่อออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
striking plateแผ่นลองอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
striking voltageแรงดันเริ่มอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Striking young men in their prime, turning them into big...จู่โจมร่างกายชายหนุ่มให้ตัวใหญ่ขึ้น Junior (1994)
Your son bears a striking resemblance to his father, Mrs. Leonowens.Your son bears a striking resemblance to his father, Mrs. Leonowens. Anna and the King (1999)
As I always say, never let the fear of striking out...อย่างที่พ่อเคยบอก อย่าให้ความกลัว A Cinderella Story (2004)
"Never let the fear of striking out keep you from playing the game. ""อย่าปล่อยให้ความกลัวชนะเรา สู้ต่อไปอย่ายอมแพ้" A Cinderella Story (2004)
We still have some battleships left... but we have very little striking power from the air or sea.แม้เรายังมีเรือรบเหลืออยู่... แต่กำลังพลเรายังน้อยมากที่จะต้าน การโจมตีทั้งทางอากาศ และทางทะเล Letters from Iwo Jima (2006)
See? It's like someone else striking you off.เห็นมั้ย อย่างกับมีคนอื่นมาทำให้ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Striking swiftly after the Battle of Geonosis...มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลังยุทธการจีโอโนซิส Star Wars: The Clone Wars (2008)
Violence striking close to home here in New Mexico.เหตุต่อสู้รุนแรง ใกล้บ้านใน นิวแม็กซิโก Pilot (2008)
So he's going to try and rally his people behind him by striking back at the U.S.เขาต้องการจะปลุกระดมคน มาโจมตีสหรัฐฯ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
THESE FIRES ARE JUST HIS WAY OF STRIKING BACK, TRYING TO DRAW ATTENTION TO HIMSELF. Prentiss:มันยังทำให้ผู้ต้องหารู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือชุมชนแห่งนี้ด้วย House on Fire (2009)
THAT'S WHY THE THIRD FIRE IS KEY. HE'S NOT STRIKING OUT AT THE COMMUNITY AS A WHOLE ANYMORE.ตอนนี้เขามุ่งเป้าไปที่คนคนเดียว House on Fire (2009)
I would bet you If we could see Mark harrison back then, He would bear A striking resemblance To our unsubs' victims.อดัม! Conflicted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strikingHe is a man of striking individuality.
strikingShe always wears striking clothes.
strikingStriking differences existed between the two boys.
strikingThe clock is striking four.
strikingThe contrast between the sky and the mountain is striking.
strikingThe fish are striking well today.
strikingThe parallel with English becomes even more striking when we realize that Latin continued to be used for many hundreds of years more as the world's first "international language."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวือหวา(adj) striking, See also: eye-catching, noticeable, Example: ชุดที่หล่อนสวมใส่เป็นชุดราตรีที่หวือหวามาก เพราะค่อนข้างบางและไม่มีซับใน
หวือหวา(adj) striking, See also: eye-catching, noticeable, Example: ชุดที่หล่อนสวมใส่เป็นชุดราตรีที่หวือหวามาก เพราะค่อนข้างบางและไม่มีซับใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพิศวง[nāphitsawong] (adj) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking  FR: prodigieux
น่าทึ่ง[nātheung] (adj) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing  FR: fascinant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRIKING S T R AY1 K IH0 NG
STRIKINGLY S T R AY1 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
striking (v) strˈaɪkɪŋ (s t r ai1 k i ng)
strikingly (a) strˈaɪkɪŋliː (s t r ai1 k i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlaghammer { m }striking hammer; jack hammer [Add to Longdo]
Reibfläche { f } (einer Streichholzschachtel)striking surface [Add to Longdo]
Reichweite { f }; Schussweite { f }striking distance [Add to Longdo]
Schlaguhr { f } | Schlaguhren { pl }striking clock | striking clocks [Add to Longdo]
Schlagwerk { n } | Schlagwerke { pl }striking mechanism | striking mechanisms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t, adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
ばしばし[bashibashi] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぼんぼん[bonbon] (adv, adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock [Add to Longdo]
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s, vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck [Add to Longdo]
印象深い[いんしょうぶかい, inshoubukai] (adj-i) deeply impressive; memorable; striking [Add to Longdo]
横殴り[よこなぐり, yokonaguri] (n) striking on the side; slanting or driving (rain); side sweep; side blow [Add to Longdo]
殴殺[おうさつ, ousatsu] (n, vs) beating to death; striking dead [Add to Longdo]
奇抜[きばつ, kibatsu] (adj-na, n) novel; original; striking; strange; eccentric; fantastic; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strike \Strike\, v. t. [imp. {Struck}; p. p. {Struck},
   {Stricken}({Stroock}, {Strucken}, Obs.); p. pr. & vb. n.
   {Striking}. Struck is more commonly used in the p. p. than
   stricken.] [OE. striken to strike, proceed, flow, AS.
   str[imac]can to go, proceed, akin to D. strijken to rub,
   stroke, strike, to move, go, G. streichen, OHG.
   str[imac]hhan, L. stringere to touch lightly, to graze, to
   strip off (but perhaps not to L. stringere in sense to draw
   tight), striga a row, a furrow. Cf. {Streak}, {Stroke}.]
   1. To touch or hit with some force, either with the hand or
    with an instrument; to smite; to give a blow to, either
    with the hand or with any instrument or missile.
    [1913 Webster]
 
       He at Philippi kept
       His sword e'en like a dancer; while I struck
       The lean and wrinkled Cassius.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To come in collision with; to strike against; as, a bullet
    struck him; the wave struck the boat amidships; the ship
    struck a reef.
    [1913 Webster]
 
   3. To give, as a blow; to impel, as with a blow; to give a
    force to; to dash; to cast.
    [1913 Webster]
 
       They shall take of the blood, and strike it on the
       two sideposts.            --Ex. xii. 7.
    [1913 Webster]
 
       Who would be free, themselves must strike the blow.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To stamp or impress with a stroke; to coin; as, to strike
    coin from metal: to strike dollars at the mint.
    [1913 Webster]
 
   5. To thrust in; to cause to enter or penetrate; to set in
    the earth; as, a tree strikes its roots deep.
    [1913 Webster]
 
   6. To punish; to afflict; to smite.
    [1913 Webster]
 
       To punish the just is not good, nor strike princes
       for equity.              --Prov. xvii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to sound by one or more beats; to indicate or
    notify by audible strokes; as, the clock strikes twelve;
    the drums strike up a march.
    [1913 Webster]
 
   8. To lower; to let or take down; to remove; as, to strike
    sail; to strike a flag or an ensign, as in token of
    surrender; to strike a yard or a topmast in a gale; to
    strike a tent; to strike the centering of an arch.
    [1913 Webster]
 
   9. To make a sudden impression upon, as by a blow; to affect
    sensibly with some strong emotion; as, to strike the mind,
    with surprise; to strike one with wonder, alarm, dread, or
    horror.
    [1913 Webster]
 
       Nice works of art strike and surprise us most on the
       first view.              --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       They please as beauties, here as wonders strike.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   10. To affect in some particular manner by a sudden
     impression or impulse; as, the plan proposed strikes me
     favorably; to strike one dead or blind.
     [1913 Webster]
 
        How often has stricken you dumb with his irony!
                          --Landor.
     [1913 Webster]
 
   11. To cause or produce by a stroke, or suddenly, as by a
     stroke; as, to strike a light.
     [1913 Webster]
 
        Waving wide her myrtle wand,
        She strikes a universal peace through sea and land.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   12. To cause to ignite; as, to strike a match.
     [1913 Webster]
 
   13. To make and ratify; as, to strike a bargain.
     [1913 Webster]
 
   Note: Probably borrowed from the L. foedus ferrire, to strike
      a compact, so called because an animal was struck and
      killed as a sacrifice on such occasions.
      [1913 Webster]
 
   14. To take forcibly or fraudulently; as, to strike money.
     [Old Slang]
     [1913 Webster]
 
   15. To level, as a measure of grain, salt, or the like, by
     scraping off with a straight instrument what is above the
     level of the top.
     [1913 Webster]
 
   16. (Masonry) To cut off, as a mortar joint, even with the
     face of the wall, or inward at a slight angle.
     [1913 Webster]
 
   17. To hit upon, or light upon, suddenly; as, my eye struck a
     strange word; they soon struck the trail.
     [1913 Webster]
 
   18. To borrow money of; to make a demand upon; as, he struck
     a friend for five dollars. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   19. To lade into a cooler, as a liquor. --B. Edwards.
     [1913 Webster]
 
   20. To stroke or pass lightly; to wave.
     [1913 Webster]
 
        Behold, I thought, He will . . . strike his hand
        over the place, and recover the leper. --2 Kings v.
                          11.
     [1913 Webster]
 
   21. To advance; to cause to go forward; -- used only in past
     participle. "Well struck in years." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To strike an attitude}, {To strike a balance}. See under
    {Attitude}, and {Balance}.
 
   {To strike a jury} (Law), to constitute a special jury
    ordered by a court, by each party striking out a certain
    number of names from a prepared list of jurors, so as to
    reduce it to the number of persons required by law.
    --Burrill.
 
   {To strike a lead}.
     (a) (Mining) To find a vein of ore.
     (b) Fig.: To find a way to fortune. [Colloq.]
 
   {To strike a ledger} or {To strike an account}, to balance
    it.
 
   {To strike hands with}.
     (a) To shake hands with. --Halliwell.
     (b) To make a compact or agreement with; to agree with.
       
 
   {To strike off}.
     (a) To erase from an account; to deduct; as, to strike
       off the interest of a debt.
     (b) (Print.) To impress; to print; as, to strike off a
       thousand copies of a book.
     (c) To separate by a blow or any sudden action; as, to
       strike off what is superfluous or corrupt.
 
   {To strike oil}, to find petroleum when boring for it;
    figuratively, to make a lucky hit financially. [Slang,
    U.S.]
 
   {To strike one luck}, to shake hands with one and wish good
    luck. [Obs.] --Beau. & Fl.
 
   {To strike out}.
     (a) To produce by collision; to force out, as, to strike
       out sparks with steel.
     (b) To blot out; to efface; to erase. "To methodize is as
       necessary as to strike out." --Pope.
     (c) To form by a quick effort; to devise; to invent; to
       contrive, as, to strike out a new plan of finance.
     (d) (Baseball) To cause a player to strike out; -- said
       of the pitcher. See {To strike out}, under {Strike},
       v. i.
 
   {To strike sail}. See under {Sail}.
 
   {To strike up}.
     (a) To cause to sound; to begin to beat. "Strike up the
       drums." --Shak.
     (b) To begin to sing or play; as, to strike up a tune.
     (c) To raise (as sheet metal), in making diahes, pans,
       etc., by blows or pressure in a die.
 
   {To strike work}, to quit work; to go on a strike.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Striking \Strik"ing\,
   a. & n. from {Strike}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Striking distance}, the distance through which an object can
    be reached by striking; the distance at which a force is
    effective when directed to a particular object.
 
   {Striking plate}.
   (a) The plate against which the latch of a door lock strikes
     as the door is closed.
   (b) A part of the centering of an arch, which is driven back
     to loosen the centering in striking it.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Striking \Strik"ing\, a.
   Affecting with strong emotions; surprising; forcible;
   impressive; very noticeable; as, a striking representation or
   image; a striking resemblance. "A striking fact." --De
   Quincey. -- {Strik"ing*ly}, adv. -- {Strik"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 striking
   adj 1: sensational in appearance or thrilling in effect; "a
       dramatic sunset"; "a dramatic pause"; "a spectacular
       display of northern lights"; "it was a spectacular play";
       "his striking good looks always created a sensation"
       [syn: {dramatic}, {spectacular}, {striking}]
   2: having a quality that thrusts itself into attention; "an
     outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti
     semitism proved less fortunate in regard to their own
     freedom"; "a new theory is the most prominent feature of the
     book"; "salient traits"; "a spectacular rise in prices"; "a
     striking thing about Picadilly Circus is the statue of Eros
     in the center"; "a striking resemblance between parent and
     child" [syn: {outstanding}, {prominent}, {salient},
     {spectacular}, {striking}]
   n 1: the physical coming together of two or more things;
      "contact with the pier scraped paint from the hull" [syn:
      {contact}, {impinging}, {striking}]
   2: the act of contacting one thing with another; "repeated
     hitting raised a large bruise"; "after three misses she
     finally got a hit" [syn: {hit}, {hitting}, {striking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top