ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strikingly

S T R AY1 K IH0 NG L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strikingly-, *strikingly*, striking
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Might I say you are looking strikingly youthful.ฉันต้องบอกว่าเธอดูเป็นหนุ่มอย่างน่าประหลาดใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
STRIKINGLY    S T R AY1 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strikingly    (a) strˈaɪkɪŋliː (s t r ai1 k i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly [Add to Longdo]
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Striking \Strik"ing\, a.
   Affecting with strong emotions; surprising; forcible;
   impressive; very noticeable; as, a striking representation or
   image; a striking resemblance. "A striking fact." --De
   Quincey. -- {Strik"ing*ly}, adv. -- {Strik"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strikingly
   adv 1: in a striking manner; "this was strikingly demonstrated";
       "the evidence was strikingly absent"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top