ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

siren

S AY1 R AH0 N   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siren-, *siren*
Possible hiragana form: しれん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
siren[N] เสียงหวอ, See also: ไซเรน, สัญญาณเตือนภัย, Syn. horn, signal, whistle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siren(ไซ'อะรีน) n. ปีศาจทะเลครึ่งคน (ผู้หญิง) ครึ่งนก,หญิงสวยงามที่มีเส่น่ห์ดึงดูดใจคนมาก (โดยเฉพาะที่หลอกลวงชาย) ,หวอ,หวูด,แตรลม adj. เกี่ยวกับหวอ,หวูดหรือแตรลม,ล่อลวง,ดึงดูดใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
siren(n) หวูด,พรายน้ำ,แตรสัญญาณ,หญิงล่อลวง,หญิงสวย,เสียงคราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must be that siren we heard.บางทีนั่นอาจเป็นเสียงไซเรนที่เราได้ยิน Akira (1988)
We can report the air raid sirens are going off.ทางเราสามารถจับภาพ การโจมตีทางอากาศได้ The Lawnmower Man (1992)
- [ Siren Wailing ln Distance ] - [ Dog Barking ]- [ไซเรนร่ำไห้ ln ระยะทาง] - [สุนัขเห่า] Pulp Fiction (1994)
- Turn the siren off. Right there! - I got it.ปิดไซเรนซะ ปุ่มนั้น! Jumanji (1995)
[Police sirens wailing]เอาไปขายที่สวนสัตว์เหรอ King Kong (2005)
[Police siren wailing]มาใส่มือให้ เอาไป King Kong (2005)
{Police siren wailing}(เสียงหวอตำรวจ) American Pie Presents: Band Camp (2005)
(POLICE SIREN WAILING)เสียงหวอตำรวจ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
(POLICE SIREN WAILING)เสียงหวอรถตำรวจ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
( siren wailing )( siren wailing ) Manhunt (2006)
( sirens wailing ) We run.( sirens wailing ) หนี. Manhunt (2006)
(POLICE SIREN BLARING)(เสียงหวอรถตำรวจ) The Bourne Ultimatum (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sirenThe noon siren is blowing.
sirenThe siren blew.
sirenThe siren sounded an emergency.
sirenWhen Yoko and I heard the sirens stop nearby, we quickly decided to go check it out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถหวอ[N] fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count unit: คัน, Thai definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
ไซเรน[N] siren, Example: เสียงไซเรนและเสียงรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ คำรามสนั่นตลอดเส้นทาง, Thai definition: เครื่องส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนภัย บอกหมดภัย หรือเตือนให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
หวอ[N] siren, Example: รถตำรวจเปิดหวอวิ่งเข้าไปในซอยบ้านผมสองคัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางเงือก[n.] (nāng ngeūak) EN: mermaid   FR: sirène [f]
เงือก[n.] (ngeūak) EN: mermaid ; merman   FR: sirène [f] ; triton [m]
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
ไซเรน[n.] (sairēn) EN: siren   FR: sirène [f]
หวอ[n.] (wø) EN: siren (police, fire-engine ...)   FR: sirène (d'alerte/d'alarme) [f]
หวอ[n.] (wø) EN: sound of a siren ; sound of air-raid warning   
หวอหลบภัย[n. exp.] (wø lopphai) EN: warning siren   
หวูด[n.] (wūt) EN: whistle ; steamer's whistle ; train's whistle ; factory's whistle   FR: sifflet d'un train [m] ; sirène d'un bateau [f]
หวูดเรือ[n. exp.] (wūt reūa) FR: sirène d'un bateau [f]
หวูดโรงงาน[n. exp.] (wūt rōng-ngān) FR: sirène d'usine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIREN S AY1 R AH0 N
SIRENA S IH0 R EH1 N AH0
SIRENS S AY1 R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
siren (n) sˈaɪərən (s ai1 @ r @ n)
sirens (n) sˈaɪərənz (s ai1 @ r @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警笛[jǐng dí, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧˊ, ] siren, #46,290 [Add to Longdo]
警报器[jǐng bào qì, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄠˋ ㄑㄧˋ, / ] siren, #50,352 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sirene {f} | Sirenen {pl}siren | sirens [Add to Longdo]
Sirenen {pl}; Manateen und Dugong; Seekühe [zool.]sirenians; manatees and dugong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイレン[, sairen] (n,adj-no) siren; (P) [Add to Longdo]
セイレーン;セイレン;セイレーネス[, seire-n ; seiren ; seire-nesu] (n) (セイレーネス is plural) siren (in Greek mythology) (grc [Add to Longdo]
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
傾国[けいこく, keikoku] (n) beauty; siren; courtesan; prostitute [Add to Longdo]
傾城[けいせい, keisei] (n) beauty; siren; courtesan; prostitute [Add to Longdo]
警戒警報[けいかいけいほう, keikaikeihou] (n) air-raid siren [Add to Longdo]
号笛[ごうてき, gouteki] (n) siren; whistle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Siren \Si"ren\, n. [L., fr. Gr. ???: cf. F. sir[`e]ne.]
   1. (Class. Myth.) One of three sea nymphs, -- or, according
    to some writers, of two, -- said to frequent an island
    near the coast of Italy, and to sing with such sweetness
    that they lured mariners to destruction.
    [1913 Webster]
 
       Next where the sirens dwell you plow the seas;
       Their song is death, and makes destruction please.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. An enticing, dangerous woman. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Something which is insidious or deceptive.
    [1913 Webster]
 
       Consumption is a siren.        --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   4. A mermaid. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) Any long, slender amphibian of the genus {Siren}
    or family {Sirenidae}, destitute of hind legs and pelvis,
    and having permanent external gills as well as lungs. They
    inhabit the swamps, lagoons, and ditches of the Southern
    United States. The more common species ({Siren lacertina})
    is dull lead-gray in color, and becames two feet long.
    [1913 Webster]
 
   6. [F. sir[`e]ne, properly, a siren in sense 1.] (Acoustics)
    An instrument for producing musical tones and for
    ascertaining the number of sound waves or vibrations per
    second which produce a note of a given pitch. The sounds
    are produced by a perforated rotating disk or disks. A
    form with two disks operated by steam or highly compressed
    air is used sounding an alarm to vessels in fog. [Written
    also {sirene}, and {syren}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Siren \Si"ren\, a.
   Of or pertaining to a siren; bewitching, like a siren;
   fascinating; alluring; as, a siren song.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Siren
   n 1: a sea nymph (part woman and part bird) supposed to lure
      sailors to destruction on the rocks where the nymphs lived;
      "Odysseus ordered his crew to plug their ears so they would
      not hear the Siren's fatal song"
   2: a woman who is considered to be dangerously seductive [syn:
     {enchantress}, {temptress}, {siren}, {Delilah}, {femme
     fatale}]
   3: a warning signal that is a loud wailing sound
   4: an acoustic device producing a loud often wailing sound as a
     signal or warning
   5: eellike aquatic North American salamander with small
     forelimbs and no hind limbs; have permanent external gills

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top