ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

photocopier

F OW1 T OW0 K AA2 P IY0 ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -photocopier-, *photocopier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photocopier[N] เครื่องถ่ายเอกสาร, See also: เครื่องถ่ายสำเนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, it may be easy for you to pretend that you're the most boring photocopier in the world.มันอาจจะง่ายที่พ่อต้องแกล้งเป็น คนถ่ายเอกสารที่น่าเบื่อที่สุดในโลก Chapter Two 'Lizards' (2007)
The good news is 200 photocopiers that B% R purchased last month.ข่าวดีก็คือเครื่องถ่ายเอกสาร 200 เครื่อง ที่BRสั่งซื้อเมื่อเดือนก่อน Duplicity (2009)
Here. Right now we're hacking a photocopier in their Human Resources Department.ดูนี่ ตอนนี้เรากำลังเจาะข้อมูลผ่านเครื่อง ที่วางในแผนกบุคคลของพวกเขาอยู่ Duplicity (2009)
Pulled it out of the back of a photocopier.ดึงมันออกมา จากด้านหลังเครื่องถ่ายเอกสาร All In (2012)
They've just got a photocopier.มีแค่เครื่องถ่ายเอกสาร Episode #18.3 (2012)
It's not like a normal photocopier. Normally, you select the size.ไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสาร ธรรมดา ที่ปรับเลือกขนาดได้ Episode #18.3 (2012)
Do you know where the photocopier is? - Yeah.รู้ไหมว่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ไหน Sing Street (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
photocopierWe've run out of paper for the photocopier.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องถ่ายเอกสาร[N] photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
ถ่ายเอกสาร[v. exp.] (thāi ēkkasān) EN: copy ; make a copy ; xerox   FR: photocopier

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOTOCOPIER    F OW1 T OW0 K AA2 P IY0 ER0
PHOTOCOPIERS    F OW1 T OW0 K AA2 P IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
photocopier    (n) fˈoutoukɒpɪəʴr (f ou1 t ou k o p i@ r)
photocopiers    (n) fˈoutoukɒpɪəʴz (f ou1 t ou k o p i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复印机[fù yìn jī, ㄈㄨˋ ㄧㄣˋ ㄐㄧ, / ] photocopier; Xerox machine, #38,600 [Add to Longdo]
复印纸[fù yìn zhǐ, ㄈㄨˋ ㄧㄣˋ ㄓˇ, / ] photocopier paper, #90,215 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
写真複写機[しゃしんふくしゃき, shashinfukushaki] (n) (See 複写機) photocopying machine; photocopier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  photocopier
      n 1: a copier that uses photographic methods of making copies

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top