ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องถ่ายสำเนา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องถ่ายสำเนา-, *เครื่องถ่ายสำเนา*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photocopier[N] เครื่องถ่ายเอกสาร, See also: เครื่องถ่ายสำเนา
photostat[N] เครื่องถ่ายสำเนา, See also: สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา, Syn. copy, duplicate, facimile, Ant. original

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copier(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
copyer(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
photostat(โฟ'โทสแทท) n. เครื่องถ่ายสำเนา,สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา vt.,vi. ถ่ายสำเนา., See also: photostatic adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top