ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duplicator

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duplicator-, *duplicator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duplicator[N] เครื่องอัดสำเนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duplicator(ดู'พละเคเทอะ) n. เครื่องอัดสำเนา,เครื่องโรเนียว,เครื่องทำสำเนา., Syn. duplicating machine

English-Thai: Nontri Dictionary
duplicator(n) เครื่องโรเนียว,เครื่องอัดสำเนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As for the workplace... this is an RFID duplicator.และสำหรับที่ทำงาน นี่คือตัวก็อปปี้ RFID Til Death (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว[N] duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duplicator    (n) djˈuːplɪkɛɪtər (d y uu1 p l i k ei t @ r)
duplicators    (n) djˈuːplɪkɛɪtəz (d y uu1 p l i k ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vervielfältigungsapparat {m} | Vervielfältigungsapparate {pl}duplicator | duplicators [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  duplicator
      n 1: apparatus that makes copies of typed, written or drawn
           material [syn: {duplicator}, {copier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top