ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

needlework

N IY1 D AH0 L W ER2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -needlework-, *needlework*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
needlework(n) งานเย็บปักถักร้อย, Syn. needlecraft, stichery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
needlework(นีด'เดิลเวิร์ค) n. งานเย็บปักถักร้อย., Syn. needlecraft

English-Thai: Nontri Dictionary
needlework(n) งานเย็บปักถักร้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Needleworkการประดิษฐ์ด้วยเข็ม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเย็บปักถักร้อย(n) needlework, Syn. การเย็บปักถักร้อย
เย็บปักถักร้อย(n) embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai Definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เย็บปักถักร้อย[yep pak thakrøi] (n, exp) EN: embroidery ; needlework ; sewing
เย็บปักถักร้อย[yep pak thakrøi] (v, exp) EN: do needlework ; do embroidery ; embroider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NEEDLEWORK N IY1 D AH0 L W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
needlework (n) nˈiːdlwɜːʳk (n ii1 d l w @@ k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女红[nǚ hóng, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] needlework, #66,228 [Add to Longdo]
缝缝连连[féng féng lián lián, ㄈㄥˊ ㄈㄥˊ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] needlework; sewing and mending [Add to Longdo]
缝衣工人[féng yī gōng rén, ㄈㄥˊ ㄧ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, / ] needleworker [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handarbeit { f } | Handarbeiten { pl }needlework | needleworks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners [Add to Longdo]
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1, vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings) [Add to Longdo]
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1, 釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr, n-suf) (8) counter for stitches; (P) [Add to Longdo]
針仕事[はりしごと, harishigoto] (n, vs) needlework; sewing [Add to Longdo]
縫物;縫い物;縫いもの[ぬいもの, nuimono] (n) sewing; needlework; embroidery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Needlework \Nee"dle*work`\, n.
   1. Work executed with a needle; sewed work; sewing;
    embroidery, crocheting, quilting, or tapestry, etc.; also,
    the art, process, or occupation of creating objects with
    needles.
 
   Syn: needlecraft.
     [1913 Webster +PJC]
 
   2. The combination of timber and plaster making the outside
    framework of some houses.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 needlework
   n 1: a creation created or assembled by needle and thread [syn:
      {needlework}, {needlecraft}]
   2: work (such as sewing or embroidery) that is done with a
     needle [syn: {needlework}, {needlecraft}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top