ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morgan

M AO1 R G AH0 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morgan-, *morgan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Morgan[N] พันธุ์ม้าชนิดหนึ่งของอเมริกันใช้สำหรับล่าสัตว์
Morgan[N] ม้าพันธุ์หนึ่ง
morganatic[ADJ] เกี่ยวกับการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงฐานะต่ำกว่า, Syn. plural
morganatically[ADV] โดยการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงต่ำต้อยกว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morgan.มอร์แกน If I Had a Hammer (2009)
Yeah, Morgan.ช่าย,มอร์แกน. Out of the Light (2011)
He got us the Morgan Park. He got us the Ticktock.เขาได้โมแกนพาค เตอะทิคโทค The Blues Brothers (1980)
Put us in the Double Up Lounge, or the Morgan Park Theatre, or the Crystal.ให้พวกเราอยู่ในเตอะดับึลอัพเลานจหรือเตอะเมอเกนพาคทิเยเทอหรือเตอะคริสเทล The Blues Brothers (1980)
Rambo! This is Lieutenant Clinton Morgan.แรมโบ้ นี้คือ โท คลินตัน มอร์แกน First Blood (1982)
Oh, Canada, indeed. This is Al Trautwig along with John Morgan.ที่นี่แคนาดา และผม อาล ทราวิค กับ จอห์น มอร์แกน Cool Runnings (1993)
All except Morgan the Goat, of course.ทุกคนยกเว้น มอร์แกน คนเลี้ยงแพะ คนนั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Nearly every Sunday he preached against the war and Morgan the Goat, in that order though he never mentioned Morgan the Goat by name, of course.เกือบจะทุกวันอาทิตย์ เขาจะเทศน์ต่อต้านสงคราม และมอร์แกน คนเลี้ยงแพะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Morgan?มอร์แกน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You can keep the change, Mr. Morgan!เก็บเงินทอนไว้ซะมิสเตอร์มอร์แกน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Ooh, that Morgan!ไอ้มอร์แกนบ้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Mr. Morgan. Yes.- คุณมอร์แกน คุณอาจช่วยได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGAN    M AO1 R G AH0 N
MORGANA    M AO0 R G AE1 N AH0
MORGANS    M AO1 R G AH0 N Z
MORGAN'S    M AO1 R G AH0 N Z
MORGANTE    M AO0 R G AA1 N T IY0
MORGANTI    M AO0 R G AA1 N T IY0
MORGANTOWN    M AO1 R G AH0 N T AW2 N
MORGANSTERN    M AO1 R G AH0 N S T ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morganatic    (j) mˌɔːgənˈætɪk (m oo2 g @ n a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩根[Mó gēn, ㄇㄛˊ ㄍㄣ, ] Morgan (name), #19,134 [Add to Longdo]
摩根士丹利[Mó gēn Shì dān lì, ㄇㄛˊ ㄍㄣ ㄕˋ ㄉㄢ ㄌㄧˋ, ] Morgan Stanley (financial services company), #21,878 [Add to Longdo]
摩尔根[Mó ěr gēn, ㄇㄛˊ ㄦˇ ㄍㄣ, / ] Morgan (name), #104,924 [Add to Longdo]
茨万吉拉伊[Cí wàn jí lā yī, ㄘˊ ㄨㄢˋ ㄐㄧˊ ㄌㄚ ㄧ, / ] Morgan Tsvangirai (1952-), Zimbabwean politician, #393,688 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドモルガン[, domorugan] (n) de Morgan [Add to Longdo]
ドモルガンの法則[ドモルガンのほうそく, domorugan nohousoku] (n) de Morgan's laws [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morgan \Mor"gan\, n. (Zool.)
   One of a celebrated breed of small compact American saddle
   and trotting horses; -- so called from the name of the stud
   (Justin Morgan) from which the breed originated in Vermont.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morgan \Morgan\ prop. n.
   John Pierpont Morgan, a noted American financier and
   philanthropist; 1837-1913.
 
   Syn: J. P. Morgan.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Morgan
   n 1: United States anthropologist who studied the Seneca
      (1818-1881) [syn: {Morgan}, {Lewis Henry Morgan}]
   2: United States biologist who formulated the chromosome theory
     of heredity (1866-1945) [syn: {Morgan}, {Thomas Hunt Morgan}]
   3: a Welsh buccaneer who raided Spanish colonies in the West
     Indies for the English (1635-1688) [syn: {Morgan}, {Henry
     Morgan}, {Sir Henry Morgan}]
   4: soldier in the American Revolution who defeated the British
     in the battle of Cowpens, South Carolina (1736-1802) [syn:
     {Morgan}, {Daniel Morgan}]
   5: United States financier and philanthropist (1837-1913) [syn:
     {Morgan}, {J. P. Morgan}, {John Pierpont Morgan}]
   6: an American breed of small compact saddle horses

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top