Search result for

library

(109 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -library-, *library*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
library[N] การเก็บต้นฉบับ สิ่งพิมพ์ เทป หรือวัสดุในการค้นคว้าวิจัย
library[N] การเก็บรวมโปรแกรมของคอมพิวเตอร์
library[N] ห้องสมุด, See also: หอสมุด, หอเก็บหนังสือ
library science[N] บรรณารักษ์ศาสตร์, Syn. library science
Library of Congress[N] ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในรัฐวอชิงตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
library(ไล'บรารี) n. ห้องสมุด,หอเก็บหนังสือ,การเก็บรวมโปรแกรมมาตรฐานของคอมพิวเตอร์
library cardn. บัตรยืมหนังสือจากห้องสมุด
library of congressn. ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน
private libraryคลังชุดคำสั่งส่วนตัวหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน program library
program libraryคลังโปรแกรมหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน private library

English-Thai: Nontri Dictionary
library(n) หอสมุด,ห้องสมุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
library routineรูทีนจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
library subroutineซับรูทีนจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
library tapeแถบบันทึกจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
library; program libraryคลัง(โปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
library; program libraryคลัง(โปรแกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library คลัง [คอมพิวเตอร์]
Libraryห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administrationการบริหารงานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administrationการบริหารห้องสมุด [TU Subject Heading]
Library Administrationห้องสมุด, การบริหาร [การแพทย์]
Library administratorผู้บริหารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administratorsผู้บริหารห้องสมุด [TU Subject Heading]
Library and continuing educationห้องสมุดกับการศึกษาต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library and information scienceบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library architectureสถาปัตยกรรมห้องสมุด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The parker quartet's gonna play at the library fundraiser.วงThe Parker quartet'sกำลังเล่นที่ หอสมุด fundraiser. Adverse Events (2008)
HEARTBREAK LIBRARY I was uncertain of.ไขหัวใจ ในห้องสมุด Heartbreak Library (2008)
If you show up at the library in a suit during the day you could only be a bum.ถ้าคุณมาที่ห้องสมุดในเวลาที่เหมาะสมในช่วงกลางวัน คุณก็เป็นแค่กุ้ย Heartbreak Library (2008)
She often borrowed books from this library. So...เธอมักจะมายืมหนังสือที่นี่บ่อยๆ Heartbreak Library (2008)
She was our library's 'Reading Champion' last year.เธอเป็นแชมป์คนที่อ่านมากที่สุดของห้องสมุดเราเมื่อปีที่แล้ว Heartbreak Library (2008)
It's a pity that the library has lost its true meaning.มันน่าเศร้าที่ห้องสมุดมีความจริงที่มีความหมายมากมาย Heartbreak Library (2008)
A more public-friendly library, that is the purpose of this call for ideas.ห้องสมุดสาธาณะที่เป็นมิตร มันคือจุดประสงค์ของความคืดนี้ Heartbreak Library (2008)
Please join us at the moving library.โปรดร่วมกับพวกเราเรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่ Heartbreak Library (2008)
The weekly publications are at the library, sir.ไม่มีที่ห้องสมุด Heartbreak Library (2008)
Mr. HWANG? I'm CHO Eun-Soo at the Public Library.คุณฮวาง ฉันคือ โช อุนซู จากห้องสมุดสาธารณะ Heartbreak Library (2008)
This is the Public Library. Are you SUH Min-Kyung?นี่จากห้องสมุดสาธารณะ คุณใช่คุณชู มิน คยุงหรือเปล่า Heartbreak Library (2008)
HEARTBREAK LIBRARYไขหัวใจ ที่ห้องสมุด Thai Sub By piyawanpp@thaisubtitle poupee@leedongwookthailand Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
libraryShe took the book back to the library.
libraryHow far is it to the library from here?
libraryYou are welcome to any book in my library.
libraryI am fortunate enough to have access to an excellent library.
libraryI returned the books I borrowed from the library, and I borrowed some new ones.
libraryThe library is on the 4th floor.
libraryShe was accorded permission to use the library.
libraryThe money was put into a special fund to buy books for the school library.
libraryWe have a lot of children's books in the library.
libraryIf you need books, make the most of the books in the library.
libraryFrom time to time he goes to the library to get new information about books.
libraryWe take for granted the public library as a citizen's right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมอง[N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
ผู้ใช้บริการห้องสมุด[N] library user
บัตรห้องสมุด[N] library ticket, See also: borrower's ticket
หอสมุด[N] library, Example: การจัดสรรงบประมาณให้หอสมุดได้ซื้อหนังสือ จำต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในแต่ละปี, Count unit: แห่ง, Thai definition: ห้องหรืออาคารที่มีระบบจัดเก็บรวบรวมรักษาหนังสือประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมทั้งต้นฉบับ ลายมือเขียน ไมโครฟิล์ม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นที่ค้นคว้าหาความรู้
ห้องสมุด[N] library, Syn. หอสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำคัญสำหรับเยาวชน, Count unit: ห้อง
ห้องสมุด[N] library, Example: ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำคัญสำหรับเยาวชน, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องหรืออาคารเก็บรวบรวมรักษาหนังสือประเภทต่างๆ ไว้เป็นระบบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
ฉบับห้องสมุด [n. exp.] (chabap hǿngsamut) EN: library edition   
ฉบับประจำห้องสมุด [n. exp.] (chabap prajam hǿngsamut) EN: library edition   
ห้องสมุด [n.] (hǿngsamut) EN: library ; study   FR: bibliothèque [f]
ห้องสมุดเคลื่อนที่[n. exp.] (hǿngsamut khleūoenthī) EN: mobile library   FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngsamut sameūoen jing ) EN: virtual library   FR: bibliothèque virtuelle [f]
หอพระสมุด แห่งชาติ [org.] (Hø Phra Samut Haengchāt) EN: National Library (in Bangkok)   FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอสมุด [n.] (høsamut) EN: library   FR: bibliothèque [f]
หอสมุดแห่งชาติ[n. exp.] (høsamut haengchāt) EN: National Library   FR: bibliothèque nationale [f]
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ[n. exp.] (kān baeng mūatmū nangseū) EN: classification of books ; library classification   FR: classification des ouvrages [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBRARY    L AY1 B R EH2 R IY0
LIBRARY'S    L AY1 B R EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
library    (n) (l ai1 b r @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliothek {f} | Bibliotheken {pl} | öffentliche Bibliothek {f} | wissenschaftliche Bibliothek {f}library | libraries | public library | academic library; research library; scientific library [Add to Longdo]
Bibliotheksausbildung {f}library education [Add to Longdo]
Bibliotheksführung {f}library tour [Add to Longdo]
Bibliotheksgebäude {n}library building [Add to Longdo]
Bibliothekspersonal {n}library personnel; library staff [Add to Longdo]
Bibliotheksschule {f}library school [Add to Longdo]
Bibliotheksschulen-Ausbildung {f}library school education [Add to Longdo]
Bibliothekstechniker {m}library technician [Add to Longdo]
Bibliotheksverwaltung {f}library maintenance [Add to Longdo]
Datenbibliothek {f}library of data [Add to Longdo]
Sammlung {f} | Sammlungen {pl}library | libraries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブライブラリ[, a-kaiburaiburari] (n) {comp} archive library [Add to Longdo]
オブジェクトライブラリ[, obujiekutoraiburari] (n) {comp} object library [Add to Longdo]
クラスライブラリ[, kurasuraiburari] (n) {comp} class library (as in C++) [Add to Longdo]
コンテンツライブラリ[, kontentsuraiburari] (n) {comp} content library [Add to Longdo]
シェアードライブラリ[, shiea-doraiburari] (n) {comp} shared library [Add to Longdo]
システムライブラリ[, shisutemuraiburari] (n) {comp} system library [Add to Longdo]
スタンダードライブラリー;スタンダードライブラリ[, sutanda-doraiburari-; sutanda-doraiburari] (n) standard library (programming) [Add to Longdo]
スライドライブラリ[, suraidoraiburari] (n) {comp} slide library [Add to Longdo]
タイプライブラリ[, taipuraiburari] (n) {comp} type library [Add to Longdo]
ダイナミックリンクライブラリ[, dainamikkurinkuraiburari] (n) {comp} dynamic linking library; DLL [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借书证[jiè shū zhèng, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ ㄓㄥˋ, / ] library card [Add to Longdo]
函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, / ] library (partition on computer hard disk) [Add to Longdo]
图书馆[tú shū guǎn, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] library [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] library stack; storage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムライブラリ[しすてむらいぶらり, shisutemuraiburari] system library [Add to Longdo]
テープライブラリ[てーぷらいぶらり, te-puraiburari] tape library [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
プログラムライブラリ[ぷろぐらむらいぶらり, puroguramuraiburari] program library [Add to Longdo]
ライブラリ[らいぶらり, raiburari] library [Add to Longdo]
ライブラリー関数[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function [Add to Longdo]
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Library \Li"bra*ry\ (l[imac]"br[asl]*r[y^]), n.; pl. {Libraries}
   (-r[i^]z). [OE. librairie, F. librairie bookseller's shop,
   book trade, formerly, a library, fr. libraire bookseller, L.
   librarius, from liber book; cf. libraria bookseller's shop,
   librarium bookcase, It. libreria. See {Libel}.]
   1. A considerable collection of books kept for use, and not
    as merchandise; as, a private library; a public library.
    [1913 Webster]
 
   2. A building or apartment appropriated for holding such a
    collection of books. --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 library
   n 1: a room where books are kept; "they had brandy in the
      library"
   2: a collection of literary documents or records kept for
     reference or borrowing
   3: a depository built to contain books and other materials for
     reading and study [syn: {library}, {depository library}]
   4: (computing) a collection of standard programs and subroutines
     that are stored and available for immediate use [syn:
     {library}, {program library}, {subroutine library}]
   5: a building that houses a collection of books and other
     materials

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lib.
 
 1. (kıs.) librarian, library.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top