ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lama

L AA1 M AH0   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lama-, *lama*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lama[N] พระธิเบต, See also: ลามะ, นักบวชของธิเบต
Lamaism[N] ศาสนาพุทธในธิเบตและมองโกเลีย (เป็นนิกายมหายาน)
lamasery[N] วัดในธิเบต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lama(ลา'มะ) n. พระสงฆ์ในธิเบต, Syn. priest
alamanni(แอลละแมน' ไน) n,.pl. =Alemanni
blamable(เบลม'มะเบิล) adj. ควรรับผิด,ควรถูกตำหน', Syn. culpable
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
dalai lama(ดา'ไล ลา'มะ) n. ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของธิเบต
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง,การบุกเบิก,การทำประโยชน์ในที่ดิน,การทำประโยชน์จากของเสีย,การปรับปรุง
salamander(แซล'ละแมนเดอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ่งก่าชนิดหนึ่ง, See also: salamandrine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lama(n) พระในธิเบตและมองโกเลีย
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
blamable(adj) ควรถูกตำหนิ
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน์
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
exclamatory(adj) ซึ่งอุทานออกมา,ซึ่งร้องออกมา
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง
salamander(n) จิ้งจกชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lamasลามะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And right here, Mr. Lamarr, is where we ran into quicksand.เราเจอบ่อทราบดูดตรงนี้แหละครับ Blazing Saddles (1974)
It's not Hedy. It's Hedley. Hedley Lamarr.ไม่ใช่เฮดดี้ครับ ผม เฮดลีย์ ลามาร์ Blazing Saddles (1974)
Gol darn it, Mr. Lamarr you use your tongue prettier than a $20 whore.ให้ดิ้นตายเถอะ คุณลามาร์ สำนวนคุณดีกว่าคุณตัวแพงๆ อีก Blazing Saddles (1974)
Come on, Lamarr, let's get down to bwass tacks.ลามาร์ เข้าเรื่องเถอะ Blazing Saddles (1974)
I've got a writ here for Mongo's release signed by Hedley Lamarr himself.มีคำสั่งให้ปล่อยมองโก จากเฮดลีย์ ลามาร์ Blazing Saddles (1974)
Why would a dude like Hedley Lamarr care about Mongo?เฮดลีย์ ลามาร์ ทำไมคนอย่างหมอนั่นถึงห่วงมองโก Blazing Saddles (1974)
Maybe you know why a high-roller like Hedley Lamarr is interested in Rock Ridge.มองโก นายอาจจะรู้ ว่าทำไมไอ้ปลาไหล ...อย่างเฮดลีย์ ถึงสนใจร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Mongo, why would Hedley Lamarr care about where the choo-choo goes?ทำไมเฮดลีย์ ถึงสนใจทางที่ปู๊นๆ ไปด้วย Blazing Saddles (1974)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์... Blazing Saddles (1974)
Look, Herman, I'm in Hedy Lamarr's shoes!ดูนี่สิ รอยเท้าเฮดดี้ ลามาร์ Blazing Saddles (1974)
Okay, Lamarr, go for your gun.ลามาร์ ชักปืนออกมา Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานบุรี[n.] (bānburī) EN: allamanda   
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
เฟลมมิช[n. prop.] (Flēmmich = Flēmmit) EN: Flemisch   FR: Flamand [m] ; Flamande [f]
จันทร์กระจ่างฟ้า [n. exp.] (jan krajang fā) EN: Hammock viperstail ; Wild allamanda   
จิ้งจกน้ำ[n.] (jingjok nām) EN: salamander   FR: salamandre [f]
การโห่ร้อง[n.] (kān hōrøng) FR: acclamation [f]
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating   FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การประกาศอิสรภาพ[n. exp.] (kān prakāt itsaraphāp) FR: proclamation d'indépendance [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAMA    L AA1 M AH0
LAMAY    L AE1 M EY0
LAMAS    L AA1 M AH0 Z
LAMAR    L AH0 M AA1 R
LAMAN    L EY1 M AH0 N
LAMA'S    L AA1 M AH0 Z
LAMARR    L AA0 M AA1 R
LAMAUR    L AH0 M AO1 R
LAMAIST    L AA1 M AY0 IH2 S T
LAMAGNA    L AH0 M AA1 N Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lama    (n) lˈaːmə (l aa1 m @)
Lamar    (n) ləmaː (l @ m aa)
lamas    (n) lˈaːməz (l aa1 m @ z)
lamasery    (n) lˈaːməsəriː (l aa1 m @ s @ r ii)
lamaseries    (n) lˈaːməsərɪz (l aa1 m @ s @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喇嘛[Lǎ ma, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, ] Lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism, #22,560 [Add to Longdo]
喇嘛教[Lǎ ma jiào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄠˋ, ] Lamaism; Tibetan buddhism, #99,668 [Add to Longdo]
喇嘛庙[Lǎ ma miào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄇㄧㄠˋ, / ] Lamasery; temple of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lama {n} [zool.]llama [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どすこい[, dosukoi] (n) sumo exclamation [Add to Longdo]
なんて[, nante] (suf) (1) (See 何て) such as; (things) like; (2) exclamation; (P) [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
イモリザメ[, imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]
エクスクラメーションマーク[, ekusukurame-shonma-ku] (n) (See 感嘆符) exclamation mark [Add to Longdo]
クラマスヤツメ[, kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
感嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark [Add to Longdo]
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lama \La"ma\ (?; 277), n. (Zool.)
   See {Llama}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lama \La"ma\, n. [Tibet. blama (pronounced l[aum]"ma) a chief, a
   high priest.]
   In Tibet, Mongolia, etc., a priest or monk of the belief
   called Lamaism.
   [1913 Webster]
 
   {The Grand Lama}, or {Dalai Lama} [lit., Ocean Lama], the
    supreme pontiff in the lamaistic hierarchy. Until the
    Chinese occupied Tibet he resided in Lhasa, but now (1998)
    is in exile. See {Lamaism}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lama
   n 1: a Tibetan or Mongolian priest of Lamaism
   2: llamas [syn: {Lama}, {genus Lama}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 lama
  marsh; swamp

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 lama
  mud

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top