ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clamant

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clamant-, *clamant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clamant[ADJ] ที่มีเสียงดังหนวกหู, Syn. noisy, clamorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clamant \Cla"mant\, a. [L. clamans, p. pr. of clamare to call.
   Cf. {Claimant}.]
   Crying earnestly, beseeching clamorously. "Clamant children."
   --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clamant
   adj 1: conspicuously and offensively loud; given to vehement
       outcry; "blatant radios"; "a clamorous uproar"; "strident
       demands"; "a vociferous mob" [syn: {blatant}, {clamant},
       {clamorous}, {strident}, {vociferous}]
   2: demanding attention; "clamant needs"; "a crying need";
     "regarded literary questions as exigent and momentous"-
     H.L.Mencken; "insistent hunger"; "an instant need" [syn:
     {clamant}, {crying}, {exigent}, {insistent}, {instant}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

clamant

 


  

 
clamant
 • ที่มีเสียงดังหนวกหู[Lex2]
 • (เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top