Search result for

identical

(66 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identical-, *identical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
identical    [ADJ] เหมือนกัน, See also: ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน, Syn. alike, like, same, Ant. different
identically    [ADV] อย่างเดียวกัน, See also: อย่างเหมือนกัน, อย่างตรงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identical genesพันธุกรรมเดียวกัน, สายโลหิตเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
identical rhymeสัมผัสซ้ำคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
identical twin; twin, enzygotic; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identical twinsแฝดร่วมไข่ [ดู monozygotic twins และ uniovular twins] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identicalเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน [การแพทย์]
Identical Individualแฝดชนิดเหมือนกันทุกอย่าง [การแพทย์]
identical setsเซตที่เท่ากัน, ดู equal sets [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
identical(ไดเดน'ทิเคิล) adj. เหมือนกัน,เหมือนกันทุกอย่าง,อย่างเดียวกัน., See also: identically adv. identicalness n., Syn. equal

English-Thai: Nontri Dictionary
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes. They are identical in size and shape to the object you call the monolith.มันมีความเหมือนกันใน ขนาดและรูปร่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
A copy is just an identical image.การคัดลอก ถือว่าเป็นอันเดียวกัน. Ghost in the Shell (1995)
Jesus, they were identical.มันเหมือนกับเปี๊ยบ The Truman Show (1998)
Identical in every way.ในทุกๆด้าน Brokedown Palace (1999)
Her cherry? Because then we'd be identical.เจาะไข่แดงสักที ถ้าใช่ เราก็แฝดกันเลยล่ะ Maid in Manhattan (2002)
Look at them, Philby. All alike. All in identical bowler hats.ดูสวมหมวกทรงกะลาตาม ๆ กัน The Time Machine (2002)
And they all wear identical bowler hats.ทุกคนสวมหมวกกะลาครอบ The Time Machine (2002)
You checked the boy's DNA and found them identical.พอเช็คดีเอ็นเอดู ก็ตรงกับเด็กคนนี้ Yomigaeri (2002)
- That's crap. You're not identical.- อย่ามาแหล พวกนายไม่เห็นเหมือนกัน The Dreamers (2003)
Lastly, on the right wrist of each victim... are identical tattoos.และสุดท้าย ที่มือขวาของ ผู้เคราะห์ร้าย มีรอยสักเหมือนกัน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
They're identical.ลูกอมชนิดเดียวกันเลย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
The handwriting is identical.เขียนด้วยลายมือคนเดียวกัน Mr. Monk and the Blackout (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
identicalAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
identicalHis idea is identical with mine.
identicalI delivered identical twins.
identicalI have an identical twin.
identicalNo two words are identical in meaning.
identicalSomebody told me that today's test was identical to the one we had last year.
identicalThey wore identical dresses.
identicalYour chair is identical with mine.
identicalYour personal computer is identical with mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกมัย [ADJ] identical, See also: same, Thai definition: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นแบบเหมือนกัน
เอกจิต [N] identical views, See also: identical opinions, Thai definition: ความคิดจำเพาะถึงสิ่งอย่างเดียว, ความคิดอันหนึ่งอันเดียว, ความคิดต้องกัน, ความเห็นพ้องกัน
เดียวกัน [ADJ] same, See also: identical, Example: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมาก็อาจจะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน, Thai definition: รวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยกกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียว[adj.] (dīo) EN: same ; identical ; similar   FR: même
แฝดเหมือน[n. exp.] (faēt meūoen) EN: identical twins   FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng khai) EN: non identical twins   FR: faux jumeaux [mpl]
เหมือนกัน [adv.] (meūankan) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically   FR: aussi ; également ; pareillement
เหมือนกัน [adv.] (meūoenkan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well   FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash   FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous   FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
พ้องต้องกัน[v. exp.] (phøng tǿng kan) EN: be identical ; be the same   
สอดคล้องกัน[v.] (søtkhløng kan) EN: conform ; harmonize ; be identical   
ตรงกัน[X] (trongkan) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident   FR: correspondant

CMU English Pronouncing Dictionary
IDENTICAL    AY0 D EH1 N T IH0 K AH0 L
IDENTICAL    AY0 D EH1 N IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identical    (j) (ai1 d e1 n t i k l)
identically    (a) (ai1 d e1 n t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichlautend; identisch; völlig gleich; ident [Ös.] {adj} (mit)identical (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティカル[, aidenteikaru] (adj-f) identical [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
クリソツ[, kurisotsu] (n,adj-na) (sl) (See そっくり) the spitting image of; identical [Add to Longdo]
一緒(P);一しょ(io)[いっしょ, issho] (n-adv,n,adj-no) (1) (See 御一緒) together; (2) at the same time; (3) same; identical; (P) [Add to Longdo]
一卵性[いちらんせい, ichiransei] (n) (abbr) (See 二卵性) identical (of twins) [Add to Longdo]
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins [Add to Longdo]
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs) [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]
同様[どうよう, douyou] (adj-no,adj-na,n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全同[quán tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] identical [Add to Longdo]
同一[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same [Add to Longdo]
相同[xiāng tóng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ, ] identical; same [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Identic \I*den"tic\, Identical \I*den"tic*al\, a.
   In diplomacy (esp. in the form identic), precisely agreeing
   in sentiment or opinion and form or manner of expression; --
   applied to concerted action or language which is used by two
   or more governments in treating with another government.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Identical \I*den"tic*al\, a. [Cf. F. identique. See {Identity}.]
   1. The same; the selfsame; the very same; not different; as,
    the identical person or thing.
    [1913 Webster]
 
       I can not remember a thing that happened a year ago,
       without a conviction . . . that I, the same
       identical person who now remember that event, did
       then exist.              --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. Uttering sameness or the same truth; expressing in the
    predicate what is given, or obviously implied, in the
    subject; tautological.
    [1913 Webster]
 
       When you say body is solid, I say that you make an
       identical proposition, because it is impossible to
       have the idea of body without that of solidity.
                          --Fleming.
    [1913 Webster]
 
   {Identical equation} (Alg.), an equation which is true for
    all values of the algebraic symbols which enter into it.
    [1913 Webster] Identic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 identical
   adj 1: exactly alike; incapable of being perceived as different;
       "rows of identical houses"; "cars identical except for
       their license plates"; "they wore indistinguishable hats"
       [syn: {identical}, {indistinguishable}]
   2: being the exact same one; not any other:; "this is the
     identical room we stayed in before"; "the themes of his
     stories are one and the same"; "saw the selfsame quotation in
     two newspapers"; "on this very spot"; "the very thing he said
     yesterday"; "the very man I want to see" [syn: {identical},
     {selfsame(a)}, {very(a)}]
   3: (of twins) derived from a single egg or ovum; "identical
     twins are monovular" [syn: {identical}, {monovular}] [ant:
     {biovular}, {fraternal}]
   4: having properties with uniform values along all axes
   5: coinciding exactly when superimposed; "identical triangles"
     [syn: {identical}, {superposable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top