ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*europa*

Y UH0 R OW1 P AH0   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: europa, -europa-
Possible hiragana form: *えうろぱ*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuropath(นิว'ไรพาธ) n. คนที่เป็นโรคประสาท
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.
neuropathy(นิวรอพ'พะธี) n. โรคของระบบประสาท., See also: neuropathic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripheral neuropathy; neuropathy, multiple; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyneuropathy; neuropathy, multiple; neuropathy, peripheralโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple neuropathy; neuropathy, peripheral; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasoneuropathy; vasoneurosisโรคหลอดเลือดร่วมประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasoneurosis; vasoneuropathyโรคหลอดเลือดร่วมประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuroparalysisอัมพาตเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathic-โรคเส้นประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathologyประสาทพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathyโรคเส้นประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathy, multiple; neuropathy, peripheral; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathy, peripheral; neuropathy, multiple; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic Neuropathyพยาธิสภาพประสาทอัตโนมัติ, ความพิการของระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cranial Nerve Neuropathyโมโนนิวโรปาธีย์เกิดกับประสาทสมอง [การแพทย์]
Diabetic Neuropathiesประสาทเสื่อมจากเบาหวาน,โรค,ประสาทเปลี่ยนแปลงเพราะเบาหวาน [การแพทย์]
Mononeuropathiesโรคเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมข้างเดียว, โรคที่เส้นประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. OrIov has encountered some strange data coming from Europa.ดร. ล็อฟได้พบบางอย่าง ข้อมูลแปลก ๆ มาจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're getting farther away from Europa.เราจะได้รับห่างออกไปจากยูโร ป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
I think something wants us to stay away from Europa.ฉันคิดว่าบางสิ่งบางอย่าง ต้องการให้เราอยู่ห่างจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Something extraordinary has happened on Europa.สิ่งที่พิเศษ ที่เกิดขึ้นบนยูโรปา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Europa, for all its cold gray, is a Iot more comforting.ยูโรปาสำหรับทุกสีเทาเย็น, เป็นจำนวนมากปลอบโยนมาก ขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
I told her it's the barracks, not the fucking Hotel Europa.ผมว่านี่ไม่ใช่โรงแรมชั้นหนึ่ง Schindler's List (1993)
You call us. We're at the Europa Regina.โทรมานะ เราพักอยู่ที่ ยุโรป้า ริจิน่า The Story of Us (1999)
After training on Mars, we've come all the way to Jupiter and are taking a short break at a satellite base on Europa.หลังจากการฝึกฝนที่ดาวอังคาร เส้นทางทั้งหมดของเราคือดาวพฤหัส และเราได้พักผ่อนช่วงสั้นๆ ที่ฐานดาวเทียมบนดวงจันทร์ยูโรปา Hoshi no koe (2002)
My neuropathology examine indicates that our victim succumbed to a cerebral embolism here in the parietal lobe.หรืออาจเป็นชั่วโมง กระจายไปทั่วร่างกาย แต่อะไรทำให้มันเกิดขึ้นกับนักบินที่สุขภาพดีล่ะ Yankee White (2003)
You will carry my battle standard to the heart of Europa.ท่านมีเมตตา... 300 (2006)
New symptom. Peripheral neuropathy.อาการใหม่ ส่วนต่อพ่วงกับระบบประสาท The Itch (2008)
Neuropathy.ระบบเส้นประสาทเสื่อมถอย House Divided (2009)
- How did you know about the neuropathy? - Good question.อะไรที่คุณรู้เกี่ยวกับระบบประสาทเสื่อมถอย ถามได้ดี House Divided (2009)
And the blindness and neuropathy and arrhythmia and anything else we did.แล้วก็อาการตาบอด neuropathy แล้วก็arrhythmia และทุกๆอย่างที่เราทำ House Divided (2009)
The Europa Hotel.โรงแรมเดอะยูโรป้า Bainne (2010)
It's called idiopathic neuropathy.มันเรียกว่าโรค idiopathic neuropathy Fur (2010)
It's called idiopathic neuropathy.เค้าเรียกว่า idiopathic neuropathy Ain't No Sunshine (2010)
This neuropathyประสาท 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
We get him, boom, he's got tunnel vision, peripheral polyneuropathy, cerebellar ataxia, and now cardiomyopathy.เราเข้าใจว่า การมองเห็นเขาถูกจำกัด ปลายประสาทอักเสบ โรค cerebellar ataxia และตอนนี้หัวใจโต Fall from Grace (2011)
The Voyagers discovered the first active volcano on another world, on Jupiter's moon Io... and an ocean beneath the icy surface of the moon Europa... with at least twice as much water as we have here on Earth.กัค้นพบภูเขาไฟที่ใช้งานครั้งแรก ในอีกโลกหนึ่งใน ดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์ไอโอ และมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็ง Unafraid of the Dark (2014)
I can amuse myself in Europe.- Ich kann mich auch anders in Europa amüsieren. Dip in the Pool (1958)
You know we have barely $1,500 left to spend in Europe.Wir haben nur noch $1599 Dollar für EuropaDip in the Pool (1958)
Well, you're gonna catch it from you wife being out all night Christmas Eve.Ihre Frau ist bestimmt wütend, weil Sie die ganze Nacht weg waren. Nein, sie ist in EuropaTogether (1958)
Not since I've been in Europe.Nicht mehr, seit ich in Europa bin. Another Time, Another Place (1958)
To Europe!Auf Europa! - Auf EuropaElevator to the Gallows (1958)
Bought most of it when I took your mother to Europe on that tour.Deine Mutter kaufte... den Kitsch in EuropaCat on a Hot Tin Roof (1958)
That Europe is nothing but a great big auction.Europa ist ein einziger Verkaufsstand. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
There's one thing you can't buy in a Europe fire sale or any other market on earth.Etwas kann man nicht in Europa kaufen... und auch auf keinem andern Markt. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Bought most of it when I took your mother to Europe on that tour.Deine Mutter kaufte... den Kitsch in EuropaCat on a Hot Tin Roof (1958)
That Europe is nothing but a great big auction.Europa ist ein einziger Verkaufsstand. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
There's one thing you can't buy in a Europe fire sale or any other market on earth.Etwas kann man nicht in Europa kaufen... und auch auf keinem andern Markt. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
A house, a trip to Europe, all this junk.Ein Haus, eine Europareise, all das Zeug. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I did research with some of the greatest authorities in Europe.Ich habe sie an einem der größten Institute Europas studiert. Horror of Dracula (1958)
... Icouldhavedevoured all Paris and most of Europe.... hätteichganzParisverschlungen und den Rest von Europa dazu. Gigi (1958)
... Europeisbreedingageneration of vandals and ingrates.... inEuropawächsteineGeneration der Vandalen und Kretins heran. Gigi (1958)
- Europe or some place like that.- In Europa oder so. Houseboat (1958)
I have given you the finest education in all of Europe.Ich lasse dir die beste Ausbildung Europas zuteil kommen. Houseboat (1958)
We could have had one of those economy cruises to Europe.Wir hätten eine Sparkreuzfahrt nach Europa haben können. Houseboat (1958)
You see, when I first came in this evening, I said there was no Mrs. Adams. I meant there was no Mrs. Adams with me in Europe.Als ich sagte, es gäbe keine Mrs. Adams, meinte ich, sie hat mich nicht nach Europa begleitet. Indiscreet (1958)
That must be the best-lit cathedral in Europe.Das muss die am besten beleuchtete Kathedrale in Europa sein. Me and the Colonel (1958)
I remember when the three of us went to Europe together.Ich weiß noch, als wir 3 nach Europa fuhren. Teacher's Pet (1958)
We can stop at the Hotel Europa.Wir übernachten im Hotel EuropaThe Crawling Eye (1958)
Hotel Europa?Hotel EuropaThe Crawling Eye (1958)
How do you know about the Hotel Europa?Woher weißt du, dass es da ein Hotel Europa gibt? The Crawling Eye (1958)
Herr Klein. He's the proprietor of the Hotel Europa.Herr Klein ist der Inhaber des Hotels EuropaThe Crawling Eye (1958)
- I was lucky it was in Europe.Ein Glück, dass Sie gerade in Europa waren. Also haben Sie meinen Brief erhalten? The Crawling Eye (1958)
Europe, perhaps.Vielleicht nach EuropaVertigo (1958)
The Vikings in Europe of the eighth and ninth century were dedicated to a pagan god of war, Odin.lm Europa des achten und neunten Jahrhunderts gehorchten die Wikinger dem heidnischen Kriegsgott Odin. The Vikings (1958)
I'd like to go to Europe.Ich würde gerne nach Europa gehen. Beloved Infidel (1959)
I'd love to go to Europe with you.Ich würde so gern mit dir nach Europa gehen. Beloved Infidel (1959)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคระบบประสาท[N] neuropathy, Example: ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคประสาท โรคระบบประสาท และโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากโรคจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPA    Y UH0 R OW1 P AH0
NEUROPATHY    N UH1 R OW0 P AE2 TH IY0
NEUROPATHY    N UH2 R AO1 P AH0 TH IY0
NEUROPATHY    N Y UH1 R OW0 P AE2 TH IY0
MITTELEUROPA    M IH2 T EH2 L UW2 R OW1 P AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经病[shén jīng bìng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥˋ, / ] mental disorder; neuropathy, #11,284 [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europakarte {f}euroboard [Add to Longdo]
Europarat {m}Council of Europe [Add to Longdo]
europäisch {adj}; in Europacontinental [Br.] [Add to Longdo]
europaweitall over europe [Add to Longdo]
Neuropathie {f} [med.]neuropathy [Add to Longdo]
Neuropathologie {f} [med.]neuropathology [Add to Longdo]
Kleiber {m} [ornith.]Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]
Ziegenmelker {m}; Nachtschwalbe {f} [ornith.]Eurasian Nightjar (Caprimulgus europaeus); European Nightjar [Add to Longdo]
Gervais-Zweizahnwal {m}; Gervais-Schnabelwal {m} [zool.]Gervais' beaked whale; Gulf Stream beaked whale; European beaked whale; Antillean beaked whale (Mesoplodon europaeus) [Add to Longdo]
Europa {n}Europe [Add to Longdo]
Osteuropa {n}Eastern Europe [Add to Longdo]
Westeuropa {n}Western Europe [Add to Longdo]
Mitteleuropa {n}Central Europe [Add to Longdo]
Mitglied des EuropaparlamentsMEP : Member of the European Paliament [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
スモン[, sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
ニューロパチー[, nyu-ropachi-] (n) neuropathy [Add to Longdo]
リンデン[, rinden] (n) (1) (abbr) (See リンデンバウム) European linden (Tilia x europaea); common lime; (2) lindane (ger [Add to Longdo]
リンデンバウム[, rindenbaumu] (n) European linden (Tilia x europaea) (ger [Add to Longdo]
五十雀[ごじゅうから;ゴジュウカラ, gojuukara ; gojuukara] (n) (uk) Eurasian nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] EUROPA [Add to Longdo]
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
欧米[おうべい, oubei] Europa_und_Amerika-USA [Add to Longdo]
洋食[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]
西欧[せいおう, seiou] Westeuropa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Europa /ɔiroːpaː/ 
  europe

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 Europa
  1. Europa(Eŭropo¹)
  2. Europe(Eŭropo²)
  3. Europa(Eŭropo³)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Europa /øropa/
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top