Search result for

ceil

(69 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceil-, *ceil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceilidh[N] งานรื่นเริงที่มีการร้องเพลงและเล่าเรื่องราว (โดยเฉพาะในประเทศสก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์)
ceiling[N] การกรุผนัง
ceiling[N] เพดาน, Syn. roof, topside covering
ceiling[N] ระดับหรือราคาสูงสุด (ที่ยอมให้ขึ้นถึง), Syn. cap, Ant. floor
ceiling[N] สิ่งที่ใช้กรุผนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceil(ซีล) vt. กรุฝาผนัง,กรุเพดาน
ceiling(ซีล'ลิง) n. เพดาน,ดาดฟ้า,การกรุฝาผนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
ceiling(n) เพดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ceilingเพดาน [มีความหมายเหมือนกับ least integer function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ceiling diffuserหัวจ่ายลมฝ้าเพดาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceiling mounted-ติดเพดาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceiling outletช่องจ่ายลมฝ้าเพดาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceiling priceราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ceiling, priceการกำหนดราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceiling Effectฤทธิ์สูงสุดที่ระดับหนึ่ง [การแพทย์]
Ceiling priceราคาเพดาน
ระดับสูงสุดที่ราคาหุ้นจะขึ้นไปได้ในแต่ละวันทำการ ปัจจุบันนี้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่าการสูงขึ้นของราคาหุ้นในแต่ละวันจะเกินกว่าร้อยละ 30 ของราคาปิดวันก่อนไม่ได้ เช่น หุ้น A มีราคาปิดวันก่อนที่ 100 บาท ราคาเพดานในวันนี้จะเท่ากับ 130 บาท หมายถึงว่าวันนี้การซื้อขายหุ้น A จะกระทำที่ราคาสูงกว่า 130 บาท (ราคาเพดาน) ไม่ได้ (ดู floor price และ daily price limit) ข้อกำหนดเรื่องราคาเพดานไม่บังคับใช้กับการซื้อขายบน foreign board และบน big-lot board ในกรณีที่รายการซื้อขายมีปริมาณเท่ากับหรือเกินกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน [ตลาดทุน]
Ceiling projectorโพรเจคเตอร์ฐานเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Ceilometerซีลลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดฐานเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the end of a 20-Mile hallway with a two-Foot high ceiling. With a two-Foot high ceiling.ที่อยู่ห่างไปตามทางเดินยาว 20 ไมล์\ เพดานสูง 2 ฟุต Adverse Events (2008)
The stars on my ceiling moves.ดวงดาวบนเพดานห้องเคลื่อนย้ายได้ The Secret of Moonacre (2008)
Mountains of gold and silver were heaped from floor to ceiling.จากพื้นจรดเพดานนั้นเต็มไปด้วย ภูเขาเงินและทองคำ Inkheart (2008)
There's vents running through the ceiling.มีท่อระบายอากาศแทรกอยู่ระหว่างเพดาน The Echo (2008)
He came through the ceiling and killed Burnett.เขาลงมาทางเพดานและฆ่าเบอร์เนตต์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Epoxy-hardened walls, poured concrete ceilings.กำแพงหนา เพดานคอนกรีต Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Basically, a cow is hung from the ceiling, you can see here.ทั่วไป, วัวจะแขวนจากเพดาน คุณสามารถดูที่นี่. District 9 (2009)
- Oh hurry, hurry he's on the ceiling. Come get him. Oh..- โอ้ เร็วเข้าๆ เขาอยู่บนเพดานแล้ว มาจัดการเขาเร็ว โอ้.. Zombieland (2009)
That ceiling looks just like the night sky.เพดานนี่ เหมือนท้องฟ้าตอนกลางคืนเลย Chuck Versus the Third Dimension (2009)
You disrespect me and I'll tattoo the ceiling with your fucking brains.ถ้าหากแกกล้าดูถูกฉัน ฉันจะเอาสมองแกติดกับเพดาน Ninja Assassin (2009)
Through the ceiling?ผ่านหลังคา? The Fourth Kind (2009)
Through the ceiling?ผ่านหลังคาไป? The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceilYou may as well read some novel as look at the ceiling.
ceilThe ceiling over my head shook.
ceilIf the ceiling fell, he would be crushed.
ceilShe was standing on a ladder painting the ceiling.
ceilHirofumi installed fibreglass insulation in the ceiling.
ceilThe ceiling measures ten feet high.
ceilA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
ceilThere's a big fly on the ceiling.
ceilThe device is attached fast to the ceiling.
ceilHe wasn't tall enough to get at the ceiling.
ceilI saw a spider walking on the ceiling.
ceilHe painted the ceiling blue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝักบัว[N] shower, See also: ceiling shower, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัวและชักโครก, Count unit: อัน, Thai definition: ที่สำหรับโปรยน้ำให้เป็นฝอย มีลักษณะเหมือนฝักบัว
ฝ้า[N] ceiling, Syn. ฝ้าเพดาน, Example: เขาเคยจับเรือดได้บนฝ้าเพดาน, Thai definition: แผ่นที่ดาดกรุหลังคา เพดาน หรือปิดใต้ตง
เพดาน[N] ceiling, Example: ห้องของเขาห้อยนกและเครื่องบินไว้บนเพดานจนเต็มเนื้อที่, Thai definition: ส่วนที่สูงสุดของห้องถึงหลังคา
บัวตะกั่ว[N] ceiling shower, See also: shower head, Syn. ฝักบัว, Example: ก๊อกในสวนติดบัวตะกั่วทุกอันเพื่อให้น้ำพุ่งกระจายเป็นฝอยไปทั่วทิศทาง, Count unit: อัน, Thai definition: ที่สำหรับไขน้ำให้ไหลลงมาเป็นฝอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; ceiling shower   FR: pommeau de douche [m]
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling   FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
เพดาน[n.] (phēdān) EN: ceiling   FR: plafond [m]
เพดานสินเชื่อ[n. exp.] (phēdān sincheūa) EN: credit ceiling ; credit limit ; credit line   
วงเงิน[n.] (wong-ngoen) EN: financial amount ; amount (of) ; line ; ceiling ; limit   FR: ligne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CEILING    S IY1 L IH0 NG
CEILINGS    S IY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceiling    (n) (s ii1 l i ng)
ceilings    (n) (s ii1 l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ceilidh (schottischer Volkstanz)Ceilidh [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーリング[, shi-ringu] (n) (1) ceiling; (2) sealing (compound, act of, etc.); (P) [Add to Longdo]
シーリングプライス[, shi-ringupuraisu] (n) ceiling price [Add to Longdo]
シーリングランプ[, shi-ringuranpu] (n) ceiling lamp [Add to Longdo]
シーリング照明器具[シーリングしょうめいきぐ, shi-ringu shoumeikigu] (n) ceiling light [Add to Longdo]
シーリング方式[シーリングほうしき, shi-ringu houshiki] (n) ceiling system [Add to Longdo]
シーロメータ[, shi-rome-ta] (n) ceilometer [Add to Longdo]
シーロメーター[, shi-rome-ta-] (n) ceilometer [Add to Longdo]
葦の髄から天井のぞく[よしのずいからてんじょうのぞく, yoshinozuikaratenjounozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
葦の髄から天井を覗く[よしのずいからてんじょうをのぞく, yoshinozuikaratenjouwonozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
円天井[まるてんじょう, marutenjou] (n) circular ceiling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天花板[tiān huā bǎn, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄅㄢˇ, ] ceiling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceil \Ceil\ (s[=e]l), v. t. [imp. & p. p. {Ceiled} (s[=e]ld); p.
   pr. & vb. n. {Ceiling}.] [From an older noun, fr. F. ciel
   heaven, canopy, fr. L. caelum heaven, vault, arch, covering;
   cf. Gr. koi^los hollow.]
   1. To overlay or cover the inner side of the roof of; to
    furnish with a ceiling; as, to ceil a room.
    [1913 Webster]
 
       The greater house he ceiled with fir tree. --2
                          Chron. iii. 5
    [1913 Webster]
 
   2. To line or finish a surface, as of a wall, with plaster,
    stucco, thin boards, or the like.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top