ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abortion

AH0 B AO1 R SH AH0 N   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abortion-, *abortion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abortion[N] การทำแท้ง, See also: การแท้งลูก
abortion[N] การยกเลิก
abortion[N] ความล้มเหลว, See also: ความไม่สำเร็จ, ความไม่สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย, Syn. failure, disaster
abortionist[N] ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abortion๑. การแท้ง๒. การทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion, artificial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortionการแท้ง, การทำแท้ง, การทำให้แท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortionการทำให้แท้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortion by curettageการทำให้แท้งโดยการขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by dilatation and curettageการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by dilatation and evacuationการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกเอาเด็กออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by medical induction proceduresการทำให้แท้งโดยวิธีทางการแพทย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by saline injectionการทำให้แท้งโดยการฉีดน้ำเกลือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by suctionการทำให้แท้งโดยการดูดออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by vacuum aspirationการทำให้แท้งโดยเครื่องดูดสุญญากาศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]
Abortion Actพระราชบัญญัติการทำแท้ง [การแพทย์]
Abortion counselingการให้คำปรึกษาการทำแท้ง [TU Subject Heading]
Abortion Rateจำนวนทารกที่แท้ง, อัตราการแท้ง [การแพทย์]
Abortion Ratioอัตราส่วนการแท้ง [การแพทย์]
Abortion Technologyวิทยาการในการทำแท้ง [การแพทย์]
Abortion, Completeการแท้งครบ, แท้งครบ [การแพทย์]
Abortion, Completedแท้งครบ [การแพทย์]
Abortion, Criminalการทำแท้งผิดกฏหมาย, การทำแท้งโดยผิดกฏหมาย, การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย, ทำแท้ง, แท้ง, ทำแท้งอาญา, การแท้งผิดกฎหมาย, การรีดลูก, การทำให้แท้งโทษอาญา [การแพทย์]
Abortion, Criminal Septicการทำแท้งอาญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want me to have an abortion.คุณอยากให้ฉันไปทำแท้ง Airplane! (1980)
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย Field of Dreams (1989)
Abortion, same-sex marriage...ทำแท้งการแต่งงานเพศเดียวกัน ... The Birdcage (1996)
Of course, it's wrong to kill an abortion doctor.แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะฆ่าหมอทำแท้ง The Birdcage (1996)
stop the doctors, you stop the abortions.หยุดการแพทย์ที่คุณหยุดการทำแท้ง The Birdcage (1996)
Acne, abortion alcoholism, anorexia...Acne, abortion alcoholism, anorexia... Show Me Love (1998)
Abortion... acne... anal sex...Abortion... acne... anal sex... Show Me Love (1998)
When I got pregnant, I was sure he'd tel I me to have an abortion.เมื่อฉันตั้งท้อง ฉันแน่ใจว่าเขาจะให้ฉันไปทำแท้งแน่ Platonic Sex (2001)
Say it: "have an abortion."ที่พูดว่า จะทำแท้ง Platonic Sex (2001)
I had...an abortion.ฉันได้ ... ทำแท้ง. Platonic Sex (2001)
Have you ever had an abortion?คุณเคยทำแท้งมาใช่ไหม? 21 Grams (2003)
Um, you know, there's the damage from the abortion that wasn't handled properly,อ้อ.. คุณรู้หรือเปล่าว่า มดลูกเธอไม่ดี จากการทำแท้งมันไม่ใช่ภาวะอุดตัน ท่อรังไข่ 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abortionI had an abortion two years ago.
abortionPeople are taking sides on the abortion issue.
abortionShe had an abortion.
abortionThe independent candidate took the abortion issue off his platform.
abortionThe throng protested against abortion.
abortionThis is a sociological study on abortion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage   FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
การแท้งลูก[n. exp.] (kān thaēng lūk) EN: abortion   FR: avortement [m]
การทำแท้ง[n.] (kān thamthaēng) EN: abortion   FR: avortement [m]
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion   FR: avorter ; faire une fausse couche
ทำแท้ง[n.] (thamthaēng) EN: abortion   
ทำแท้ง[v.] (thamthaēng) EN: abort ; have an abortion   FR: avorter

CMU English Pronouncing Dictionary
ABORTION    AH0 B AO1 R SH AH0 N
ABORTIONS    AH0 B AO1 R SH AH0 N Z
ABORTIONIST    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S T
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S T S
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S S
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abortion    (n) ˈəbˈɔːʃən (@1 b oo1 sh @ n)
abortions    (n) ˈəbˈɔːʃənz (@1 b oo1 sh @ n z)
abortionist    (n) ˈəbˈɔːʃənɪst (@1 b oo1 sh @ n i s t)
abortionists    (n) ˈəbˈɔːʃənɪsts (@1 b oo1 sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工流产[rén gōng liú chǎn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] abortion, #38,134 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtreibung {f}; Schwangerschaftsabbruch {m} | Abtreibungen {pl} | Abtreibung {f} in fortgeschrittener Schwangerschaftabortion | abortions | late-term abortion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人工中絶[じんこうちゅうぜつ, jinkouchuuzetsu] (n) (abbr) (See 人工妊娠中絶) abortion [Add to Longdo]
人工妊娠中絶[じんこうにんしんちゅうぜつ, jinkouninshinchuuzetsu] (n) abortion [Add to Longdo]
人工流産[じんこうりゅうざん, jinkouryuuzan] (n) abortion [Add to Longdo]
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage [Add to Longdo]
堕胎[だたい, datai] (n,vs) abortion; feticide; (P) [Add to Longdo]
堕胎医[だたいい, dataii] (n) abortionist [Add to Longdo]
堕胎罪[だたいざい, dataizai] (n) an illegal abortion [Add to Longdo]
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) [Add to Longdo]
妊娠中絶[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] (n) abortion; pregnancy termination [Add to Longdo]
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abortion \A*bor"tion\ ([.a]*b[^o]r"sh[u^]n), n. [L. abortio, fr.
   aboriri. See {Abort}.]
   1. The act of giving premature birth; particularly, the
    expulsion of the human fetus prematurely, or before it is
    capable of sustaining life; miscarriage.
    [1913 Webster]
 
   2. The immature product of an untimely birth; a fetus which
    has been delivered prematurely due to spontaneous or
    voluntary abortion, and is dead.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. (Biol.) Arrest of development of any organ, so that it
    remains an imperfect formation or is absorbed.
    [1913 Webster]
 
   4. Any fruit or produce that does not come to maturity, or
    anything which in its progress, before it is matured or
    perfect; a complete failure; as, his attempt proved an
    abortion.
    [1913 Webster]
 
   5. the removal of a fetus from the womb prior to normal
    delivery in a manner such as to cause the death of the
    fetus; also called {voluntary abortion}, or when performed
    by a physician, {therapeutic abortion}.
    [PJC]
 
   Note: In the 1913 Webster there was the following note
      appended to sense 1:
      [hand] It is sometimes used for the offense of
      procuring a premature delivery, but strictly the early
      delivery is the abortion, "causing or procuring
      abortion" is the full name of the offense. --Abbott.
      [PJC]
 
   6. something considered to be a repulsive or monstrous
    variant of a normal object; a monstrosity.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abortion
   n 1: termination of pregnancy
   2: failure of a plan [syn: {miscarriage}, {abortion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top