ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人工流产

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人工流产-, *人工流产*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工流产[rén gōng liú chǎn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] abortion, #38,134 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My 20s, two abortions, one long game of musical fuck chairs.[CN] 我20多岁, 两次人工流产, 一个长的游戏音乐他妈的椅子。 Thanks for Sharing (2012)
No abortion, understand?[CN] 不要人工流产,明白吗? The Naked Kiss (1964)
Until I pay a pro to show up saying he owes her 200 bucks for the abortion he made her have.[CN] 最后我雇了一名专业人员出面 说他欠她200 美元 ... 为她的人工流产负担一半的费用 The Samaritan (2012)
Didn't you know?[CN] 人工流产 Night and Fog (2009)
The established Church of England is being painfully torn apart by these differences of opinion over the scriptures.[CN] 意见分歧 圣经。 战场不是 两种人工流产, 但在同性恋中的神职人员。 Root of All Evil? (2006)
Abortion.[CN] 人工流产 Girlfriend Boyfriend (2012)
"So what are you gonna do?" And she said, "I think, I... "Should seriously consider having an abortion."[CN] 她说『我正考虑去做人工流产』 And she said, "I think I should seriously consider having an abortion. " Stories We Tell (2012)
That was what these guys pulled "off."[CN] 我的奶奶接受人工流产 The Aristocrats (2005)
That's right. You had an abortion.[CN] 你做了人工流产手术 The Pull (2008)
Then have an abortion.[CN] 那就做人工流产 Ju-on: White Ghost (2009)
You've opted for vacuum-aspiration abortion today.[CN] 你选择了人工流产吸宫术 Blue Valentine (2010)
I didn't, but I have dreams about that all the time - that I'm pregnant, and that I don't know... and then it's too late for me to get an abortion.[CN] 我没有,但我有梦想 关于所有的时间 - 我怀孕了, 而且我不知道... 然后为时已晚 对我来说,进行人工流产 Tiny Furniture (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top