ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-utilitarian-

Y UW0 T IH2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: utilitarian, *utilitarian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utilitarian(adj) ซึ่งนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ, See also: ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. useful, practical, functional, sensible, Ant. useless
utilitarian(n) ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utilitarian(ยูทิลลิแท'เรียน) adj. ซึ่งถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ n. ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์., Syn. pragmatic

English-Thai: Nontri Dictionary
utilitarian(adj) ถือประโยชน์เป็นสำคัญ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UTILITARIAN Y UW0 T IH2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilitarian (n) jˈuːtˌɪlɪtˈɛəʳrɪəʳn (y uu1 t i2 l i t e@1 r i@ n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utilitarian \U*til`i*ta"ri*an\, a. [See {Utility}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to utility; consisting in utility; ?iming
    at utility as distinguished from beauty, ornament, etc.;
    sometimes, reproachfully, evincing, or characterized by, a
    regard for utility of a lower kind, or marked by a sordid
    spirit; as, utilitarian narrowness; a utilitarian
    indifference to art.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to utilitarianism; supporting
    utilitarianism; as, the utilitarian view of morality; the
    Utilitarian Society. --J. S. Mill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utilitarian \U*til`i*ta"ri*an\, n.
   One who holds the doctrine of utilitarianism.
   [1913 Webster]
 
      The utilitarians are for merging all the particular
      virtues into one, and would substitute in their place
      the greatest usefulness, as the alone principle to
      which every question respecting the morality of actions
      should be referred.           --Chalmers.
   [1913 Webster]
 
      But what is a utilitarian? Simply one who prefers the
      useful to the useless; and who does not? --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utilitarian
   adj 1: having a useful function; "utilitarian steel tables"
       [syn: {utilitarian}, {useful}]
   2: having utility often to the exclusion of values; "plain
     utilitarian kitchenware"
   n 1: someone who believes that the value of a thing depends on
      its utility

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top