ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unavoidable-

AH2 N AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unavoidable, *unavoidable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unavoidable(adj) ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. inescapable, impending, inevitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, แน่นอน, ยกเลิกไม่ได้, อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unavoidableDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
unavoidableHe had to part from her owing to unavoidable circumstances many years ago.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNAVOIDABLE AH2 N AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unavoidable (j) ˌʌnəvˈɔɪdəbl (uh2 n @ v oi1 d @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不免[bù miǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidable, #11,189 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unavoidable \Un`a*void"a*ble\, a.
   1. Not avoidable; incapable of being shunned or prevented;
    inevitable; necessary; as, unavoidable troubles.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Not voidable; incapable of being made null or void.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Unavoidable hemorrhage} (Med.), hemorrhage produced by the
    afterbirth, or placenta, being situated over the mouth of
    the womb so as to require detachment before the child can
    be born.
    [1913 Webster] -- {Un`a*void"a*ble*ness}, n. --
    {Un`a*void"a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unavoidable
   adj 1: impossible to avoid or evade:"inescapable conclusion";
       "an ineluctable destiny"; "an unavoidable accident" [syn:
       {ineluctable}, {inescapable}, {unavoidable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top