ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unavoidable*

AH2 N AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unavoidable, -unavoidable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unavoidable(adj) ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. inescapable, impending, inevitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable casualtyวินาศภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable causeเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry I'm late, it was unavoidable.ขอโทษผมมาช้าที่รัก มันเลี่ยงไม่ได้ Don Juan DeMarco (1994)
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.ฉันเห็นด้วยกับนายอันดับ ว่ามีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางศาสนาที่ถือหุ้น Contact (1997)
Events are happening which I now believe to be of Burmese origin, and I fear that military action is unavoidable.Events are happening which I now believe to be of Burmese origin, and I fear that military action is unavoidable. Anna and the King (1999)
Well, yes. Urgent call. Unavoidable.ใช่ ๆ มีเรื่องด่วน หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องไปละ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It's unavoidable.มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ Underworld (2003)
Catastrophic impact with Earth now appears unavoidable...การกระแทกโลก ดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว... Pilot (2004)
The pillbox destruction was unavoidable.ฐานปืนกลถูกทำลาย.. มันก็เลี่ยงไม่ได้ Letters from Iwo Jima (2006)
But it's unavoidable if it's work.ฉันจะไปโทษชิซูรุได้ไงถ้ามันเป็นเรื่องงาน Heavenly Forest (2006)
It was unavoidable.มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
Some situations, collateral damage is unavoidable.สถานการณ์แบบนี้ การโดนลูกหลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Don't disappear. become unavoidable.อย่าหายตัวไป แค่ทำตัวแตะต้องไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
It was unavoidable, Ted. It won't happen again.มันเลี่ยงไม่ได้น่ะ มันจะไม่เกิดขึ้นอีก Burn After Reading (2008)
It was unavoidable for him to mature.พวกเราตำหนิเขาไม่ได้หรอก ถ้าหากเขาโตขึ้น Episode #1.13 (2009)
Since every aspect of everyday life, from shopping to taking care of business will be affected by this attack, it seems certain that punishment will be unavoidable even if it was only a pleasure crime.ตอนนี้บริการทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การชอปปิ้งตลอดไปจนถึงการบริหารธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ สงสัยว่า คงจะหลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้แล้วนะครับ ถึงจะเพราะแค่คึกคะนองก็เถอะ Summer Wars (2009)
Dr. Bell was afraid that if the doorway between the two sides was ever opened that the unavoidable conclusion... only one world would remain.ดร.เบลล์เกรงว่าเมื่อประตู ระหว่างโลกทั้งสอง เปิดเข้าหากัน คงเกิดการปะทะ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Momentum Deferred (2009)
It was unavoidable.มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ You're Undead to Me (2009)
What was unavoidable?อะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้? You're Undead to Me (2009)
It means the natural and unavoidable catastropheหมายถึงภัยธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดจะป้องกันได้ พินาศภัยพวกนั้น In This Home on Ice (2010)
Yes, sorry about that, sir. It was unavoidable.ครับ ต้องขออภัยจริงๆครับ มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Subversion (2010)
His mental deterioration may be... unavoidable.อาการประสาทเสื่อมอาจเกิดขื้นอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ Chuck Versus the Tooth (2010)
He said it was unavoidable.เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ A Little Night Music (2010)
It's unavoidable.หลีกเลี่ยงไม่ได้ Casualties of War (2010)
But change is unavoidable.แต่เราไม่สามารถ ที่จะหลีกเลียงมันได้ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Unavoidable. Life is full of changes.ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ชีวิตมีแต่การเปลี่ยนแปลง Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
- It was unavoidable. - You screwed up, Cass.นายปล่อยหมาล่าเนื้อมาขย้ำไก่นี่ The Man Who Would Be King (2011)
I'm unavoidable for 48 hours.นายหลบฉันไม่ได้ ไปอีก 48 ชั่วโมง True Genius (2012)
♪ The unavoidable sun. ♪The unavoidable sun. The Sun (2013)
Unavoidable.หลีกเลี่ยงไม่ได้ Heroic Origins (2013)
♪ The unavoidable sun weighs my head ♪The unavoidable sun weighs my head The Sun (2013)
I'm aware that there has been some concerns about the unavoidable raid on Candor so let me be clear.ฉันเข้าใจดีว่ามีความกังวล เกี่ยวกับการเข้าโจมตีเขตผู้ซื่อสัตย์ ฉันขอย้ำอีกครั้ง Insurgent (2015)
And when you come to that horrible, unavoidable realization, you accept it or you kill yourself.เมื่อคนได้รู้ความจริงที่เลวร้ายและแน่นอนนั้น ถ้าไม่ยอมรับมัน ก็ต้องฆ่าตัวตาย Jackie (2016)
But in this case, unavoidable.แต่ในกรณีนี้... หลีกเลี่ยงไม่ได้ Morgan (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unavoidableDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
unavoidableHe had to part from her owing to unavoidable circumstances many years ago.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNAVOIDABLE AH2 N AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unavoidable (j) ˌʌnəvˈɔɪdəbl (uh2 n @ v oi1 d @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不免[bù miǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidable, #11,189 [Add to Longdo]
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate), #13,359 [Add to Longdo]
免不了[miǎn bù liǎo, ㄇㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unavoidable; can't be avoided, #19,520 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvermeidbarkeit {f}unavoidableness [Add to Longdo]
unvermeidlich; unvermeidbar; unausweichlich; unumgänglich {adj}unavoidable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
拠ん所ない;拠所ない;拠ん所無い;拠無い;拠ない[よんどころない, yondokoronai] (adj-i) can't be helped (of situation, reason, etc.); unavoidable [Add to Longdo]
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances [Add to Longdo]
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice [Add to Longdo]
是非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity [Add to Longdo]
是非も無い;是非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
是非無い;是非ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
詮無い;詮ない[せんない, sennai] (adj-i) unavoidable; no help for [Add to Longdo]
退っ引きならない[のっぴきならない, noppikinaranai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
退っ引きならぬ[のっぴきならぬ, noppikinaranu] (exp) (See 退っ引きならない) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
避けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable [Add to Longdo]
不可避[ふかひ, fukahi] (adj-na,n) inevitable; inescapable; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
万止むを得なければ;万已むを得なければ[ばんやむをえなければ, banyamuwoenakereba] (exp) if necessary; when unavoidable [Add to Longdo]
余儀ない(P);余儀無い[よぎない, yoginai] (adj-i) unavoidable; inevitable; beyond one's control; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unavoidable \Un`a*void"a*ble\, a.
   1. Not avoidable; incapable of being shunned or prevented;
    inevitable; necessary; as, unavoidable troubles.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Not voidable; incapable of being made null or void.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Unavoidable hemorrhage} (Med.), hemorrhage produced by the
    afterbirth, or placenta, being situated over the mouth of
    the womb so as to require detachment before the child can
    be born.
    [1913 Webster] -- {Un`a*void"a*ble*ness}, n. --
    {Un`a*void"a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unavoidable
   adj 1: impossible to avoid or evade:"inescapable conclusion";
       "an ineluctable destiny"; "an unavoidable accident" [syn:
       {ineluctable}, {inescapable}, {unavoidable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top