Search result for

-tartar-

(35 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tartar, *tartar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tartar[N] หินปูนที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: หินปูนที่เกาะอยู่ตามไรฟัน
Tartar[N] ชนกลุ่มที่อาศัยในเอเชียและตะวันออกของยุโรป
Tartar[N] คนน่ากลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tartar(ทาร์'ทาร์) n. หินปูนน้ำลายที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: tartarous adj

English-Thai: Nontri Dictionary
tartar(n) การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Dragon tartare?-หางมังกรมั้ย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The lacquered pork with that ginger confit. Tuna tartare?เอาเป็นหมูราดซอสโรยขิงดอง ยำทูน่า The Social Network (2010)
Unless you can invent a time machine which would prevent her from eating the tuna tartare at Rita’s, then she won’t be there.เว้นแต่แม่จะมีเครื่องย้อนเวลา ไปกันให้เธอ ไม่กิน... ทูน่าสลัดของลิต้า ไม่งั้นเธอคงไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Now, here's your tartar sauce.นี่ซอสทาร์ทาร์ของนาย The Einstein Approximation (2010)
I've already had my shots, and I won't touch the tartar sauce, okay?แค่แป๊บเดียว ฉันไม่จับโดนซอสหรอก The Homecoming Hangover (2010)
I will send him to the depths of Tartarus.ข้าจะส่งเขาไปที่ลึกที่สุดของ Tartarus. Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
The victors declared themselves gods while the vanquished were renamed Titans, and forever imprisoned within the bowels of Mount Tartarus.ผู้ชนะได้ประกาศตนเป็น.. เทพเจ้า ส่วนผู้ปราชัย.. Immortals (2011)
Leave for Mount Tartarus.แล้วไปเขาทาร์ทารัส Immortals (2011)
Is this not the caravan traveling to Tartarus?นี่ขบวนที่จะไปเขา ทาร์ทารัส ไม่ใช่หรือ Immortals (2011)
Send the Beast to Kolpos. We will go to Tartarus.ส่งเจ้าสัตว์ร้ายไปที่ โคลโพส พวกเราจะไปที่ทาร์ทารัส Immortals (2011)
Hyperion's legions are gathering at Tartarus.ไฮเปอร์เรี่ยน กำลังรวมพลไปทาร์ทารัส Immortals (2011)
We should continue. Tartarus is another two days along this ridge.เราควรไปต่อนะ ทาร์ทารัส ห่างไปอีก 2 วันตามแนวเขา Immortals (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tartarI think I have a lot of tartar.
tartarPlease remove the tartar from my teeth.
tartarScratch a Russian and find a Tartar.
tartarThe tartar has to be removed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาด[N] Tartar, Syn. ตาดมองโกล, Example: พวกตาดเป็นชนเผ่าที่กล้าหาญและชำนาญการรบ, Thai definition: ชื่อมองโกลเผ่าหนึ่งที่ชอบรบราฆ่าฟันและอพยพเร่ร่อนอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินน้ำลาย[n.] (hin namlāi) EN: tartar   FR: tartre (dentaire) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TARTAR    T AA1 R T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tartar    (n) (t aa1 t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselstein {m}tartar (in kettle) [Add to Longdo]
Remoulade {f}tartar sauce [Add to Longdo]
Weinstein {m}tartar (of wine); cream of tartar [Add to Longdo]
Zahnstein {m} [med.]tartar (on teeth) [Add to Longdo]
Tartar {m}; Tartarin {f}Tartar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tartar \Tar"tar\, n.
   1. [Per. T[=a]t[=a]r, of Tartar origin.] A native or
    inhabitant of Tartary in Asia; a member of any one of
    numerous tribes, chiefly Moslem, of Turkish origin,
    inhabiting the Russian Europe; -- written also, more
    correctly but less usually, {Tatar}.
    [1913 Webster]
 
   2. A person of a keen, irritable temper.
    [1913 Webster]
 
   {To catch a tartar}, to lay hold of, or encounter, a person
    who proves too strong for the assailant. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tartar \Tar"tar\, n. [F. tartre (cf. Pr. tartari, Sp., Pg., &
   It. tartaro, LL. tartarum, LGr. ?); perhaps of Arabic
   origin.]
   1. (Chem.) A reddish crust or sediment in wine casks,
    consisting essentially of crude cream of tartar, and used
    in marking pure cream of tartar, tartaric acid, potassium
    carbonate, black flux, etc., and, in dyeing, as a mordant
    for woolen goods; -- called also {argol}, {wine stone},
    etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A correction which often incrusts the teeth, consisting of
    salivary mucus, animal matter, and phosphate of lime.
    [1913 Webster]
 
   {Cream of tartar}. (Chem.) See under {Cream}.
 
   {Tartar emetic} (Med. Chem.), a double tartrate of potassium
    and basic antimony. It is a poisonous white crystalline
    substance having a sweetish metallic taste, and used in
    medicine as a sudorific and emetic.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tartar \Tar"tar\, a.
   Of or pertaining to Tartary in Asia, or the Tartars.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tartar \Tar"tar\, n. [Cf. F. tartare.]
   See {Tartarus}. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tartar
   n 1: a salt used especially in baking powder [syn: {cream of
      tartar}, {tartar}, {potassium bitartrate}, {potassium
      hydrogen tartrate}]
   2: a fiercely vigilant and unpleasant woman [syn: {dragon},
     {tartar}]
   3: a member of the Mongolian people of central Asia who invaded
     Russia in the 13th century [syn: {Tatar}, {Tartar}, {Mongol
     Tatar}]
   4: an incrustation that forms on the teeth and gums [syn:
     {tartar}, {calculus}, {tophus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top