ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-smoothly-

S M UW1 DH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smoothly, *smoothly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoothlyA good mediator can make a deal go smoothly.
smoothlyBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
smoothlyEverything went smoothly.
smoothlyHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
smoothlyHis knowledge of Chinese enable us to carry out our plan smoothly.
smoothlyHis life ran smoothly.
smoothlyProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.
smoothlyShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
smoothlySteam locomotives run less smoothly than electric trains.
smoothlyTea is like the lubricating oil of work to allow it to proceed smoothly.
smoothlyThe affair ran more smoothly than we expected.
smoothlyTheir married life did not run smoothly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
อย่างราบรื่น(adv) smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
โดยเรียบร้อย(adv) smoothly, See also: neatly, in good condition, Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
เจื้อย(adv) smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai Definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยระเบียบเรียบร้อย[dōi rabīep-rīeprøi] (adv) EN: smoothly
โดยเรียบร้อย[dōirīeprøi] (adv) EN: smoothly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SMOOTHLY S M UW1 DH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoothly (a) smˈuːðliː (s m uu1 dh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺当[shùn dang, ㄕㄨㄣˋ ㄉㄤ˙, / ] smoothly, #70,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtgängig { adv } | leichtgängig laufen | leichtgängig schließensmoothly | to run smoothly | to close smoothly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoothly \Smooth"ly\, adv.
   In a smooth manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoothly
   adv 1: with no problems or difficulties; "put the plans into
       effect quickly and smoothly"; "despite of some mishaps,
       everything went swimmingly" [syn: {smoothly},
       {swimmingly}]
   2: in a smooth and diplomatic manner; "`And now,' he said
     smoothly, `we will continue the conversation'"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top