ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facilely

F AE1 S AH0 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facilely-, *facilely*, facile
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา facilely มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *facilely*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facile[ADJ] ที่เกี่ยวกับความคิดหรืองานเขียนที่พื้นๆ, See also: ไม่ค่อยมีความคิด, Syn. superficial
facileness[N] การคิดหรือสิ่งที่ผิวเผิน, Syn. superficiality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facile(แฟส'เซิล) adj. คล่องแคล่ว,ง่าย,สะดวก,ไม่เปลืองแรง,ละมุนละไม., See also: facilely adv. facileness n., Syn. ready

English-Thai: Nontri Dictionary
facile(adj) สะดวก,ว่องไว,ง่าย,คล่องแคล่ว,คล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
E 'piu' facile odiarlo.ถ้าพี่เลือกที่จะเกลียดเขา Chuck Versus the Dream Job (2009)
Facile.ง่ายๆ The Empty Hearse (2014)
Mon cher Dupard, je pense que les licences d'exportations sont faciles à obtenir.Mon cher Dupard, je pense que les licences d'exportations sont faciles à obtenir. Let's Make Love (1960)
Facile.- FacileThe Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนัด[ADV] conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct   FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngāi) EN: understand easily ; easily understood   FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently   FR: facilement ; habilement ; couramment
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat   FR: avaler facilement
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked   FR: se détacher facilement
ง่าย[v.] (ngāi) EN: be easy ; be simple ; be plain ; be clear   FR: être facile ; être simple
ง่าย[adj.] (ngāi) EN: easy ; simple ; clear   FR: facile ; simple ; aisé ; abordable ; clair
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease   FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply   FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ[v.] (ngāi-ngāi) EN: be simple ; be easy ; be uncomplicated   FR: être simple ; être facile

CMU English Pronouncing Dictionary
FACILE F AE1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facile (j) fˈæsaɪl (f a1 s ai l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichtigkeit {f}facileness [Add to Longdo]
einfach; leicht {adj}facile [Add to Longdo]
leicht {adv}facilely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P) [Add to Longdo]
暢達[ちょうたつ, choutatsu] (adj-na,n) fluency; facileness [Add to Longdo]
筆が立つ[ふでがたつ, fudegatatsu] (exp,v5t) good writer; wielding a facile pen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facile \Fac"ile\a. [L. facilis, prop., capable of being done or
   made, hence, facile, easy, fr. facere to make, do: cf. F.
   facile. Srr {Fact}, and cf. {Faculty}.]
   1. Easy to be done or performed: not difficult; performable
    or attainable with little labor.
    [1913 Webster]
 
       Order . . . will render the work facile and
       delightful.              --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Easy to be surmounted or removed; easily conquerable;
    readily mastered.
    [1913 Webster]
 
       The facile gates of hell too slightly barred.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Easy of access or converse; mild; courteous; not haughty,
    austere, or distant; affable; complaisant.
    [1913 Webster]
 
       I meant she should be courteous, facile, sweet. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   4. Easily persuaded to good or bad; yielding; ductile to a
    fault; pliant; flexible.
    [1913 Webster]
 
       Since Adam, and his facile consort Eve,
       Lost Paradise, deceived by me.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This is treating Burns like a child, a person of so
       facile a disposition as not to be trusted without a
       keeper on the king's highway.     --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   5. Ready; quick; expert; as, he is facile in expedients; he
    wields a facile pen. -- {Fac"ile*ly}, adv. --
    {Fac"ile*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top