ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-singly-

S IH1 NG G L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: singly, *singly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
singly(adv) เดี่ยว, See also: ลำพัง, โดยตัวคนเดียว, โดยไม่มีผู้อื่นช่วย, Syn. alone, separately, solely, one by one, individually, Ant. together

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singly linked listรายการโยงเดี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Small amounts every singly day. Ah, yes.แค่เพียงเล็กน้อยทุกๆวัน/N อ้า ใช่ Break on Through (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singlyI bear in mind that misfortunes never come singly.
singlyMisfortunes never come singly. [ Proverb ]
singlyMisfortunes seldom come singly.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SINGLY S IH1 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singly (a) sˈɪŋgliː (s i1 ng g l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Singly \Sin"gly\, adv.
     1. Individually; particularly; severally; as, to make men
        singly and personally good.
        [1913 Webster]
  
     2. Only; by one's self; alone.
        [1913 Webster]
  
              Look thee, 't is so! Thou singly honest man. --Shak.
        [1913 Webster]
  
     3. Without partners, companions, or associates;
        single-handed; as, to attack another singly.
        [1913 Webster]
  
              At omber singly to decide their doom. --Pope.
        [1913 Webster]
  
     4. Honestly; sincerely; simply. [R.] --Johnson.
        [1913 Webster]
  
     5. Singularly; peculiarly. [Obs.] --Milton.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  singly
      adv 1: one by one; one at a time; "they were arranged singly"
             [ant: {multiply}]
      2: apart from others; "taken individually, the rooms were, in
         fact, square"; "the fine points are treated singly" [syn:
         {individually}, {separately}, {singly}, {severally}, {one by
         one}, {on an individual basis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top