ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-porous-

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: porous, *porous*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Used cheap porous envelopesใช้ซองจดหมายราคาถูกที่มีรูพรุน Amplification (2009)
The casimir effect should produce a thinner, more porous region of space-time.ปรากฏการณ์แคสสิเมียร์จะทำให้ผนัง บางขึ้น, ทำให้ พื้นผิวของ พื้นที่-เวลา มีรูพรุนมากขึ้น Peter (2010)
We were putting eyes on an extremely porous border.เราไปติดกล้องบริเวณชายแดน The Outsiders (2011)
Most rocks are porous, full of tiny nooks and crannies, where life can stow away.หินเป็นรูพรุนเต็มไปด้วยซอกเล็ก ๆ และซอกเล็กซอกน้อย, ชีวิตที่สามารถเก็บออกไป The Immortals (2014)
Okay. I'm listening. Lobbies are porous.โอเค ผมฟังอยู่ ล็อบบี้มีช่องว่างมากมาย The Whites of His Eyes (2015)
- Okay. - These walls are too porous to pull any prints.โอเค ผนังพวกเนี่ยมันมีรูมากเกินไป Flash of Two Worlds (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
porös {adj} | poröser | am porösestenporous | more porous | most porous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porous \Por"ous\, a. [Cf. F. poreux. See {Pore}, n.]
   Full of pores; having interstices in the skin or in the
   substance of the body; having spiracles or passages for
   fluids; permeable by liquids; as, a porous skin; porous wood.
   "The veins of porous earth." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porous
   adj 1: able to absorb fluids; "the partly porous walls of our
       digestive system"; "compacting the soil to make it less
       porous"
   2: full of pores or vessels or holes [syn: {porous},
     {poriferous}] [ant: {nonporous}]
   3: allowing passage in and out; "our unfenced and largely
     unpoliced border inevitably has been very porous" [syn:
     {holey}, {porous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top