ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pervious

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pervious-, *pervious*, perviou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pervious(adj) แผ่ซ่าน, See also: ซึมผ่านได้, Syn. permeable, penetrable, Ant. impervious, impermeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pervious(เพอ'เวียส) adj. แผ่ซ่าน, ซึมผ่านได้, ลอดได้, กระทบได้, เข้าได้, ฟังเหตุผล., See also: perviousness n., Syn. permeable
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im

English-Thai: Nontri Dictionary
impervious(adj) ผ่านไม่ได้, ทึบ, เข้าไม่ได้, ไม่อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pervious; permeable-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pervious blanketpervious blanket, ผืนกรองน้ำทางราบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wasserdurchlässig { adj }pervious to water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
光が透るカーテン[ひかりがとおるカーテン, hikarigatooru ka-ten] (exp, n) curtain pervious to light; curtain which passes light [Add to Longdo]
水を通さない[みずをとおさない, mizuwotoosanai] (adj-i) impervious to water [Add to Longdo]
無感覚[むかんかく, mukankaku] (adj-na, n) numb; impervious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pervious \Per"vi*ous\, a. [L. pervis; per + via a way. See
   {Per-}, and {Voyage}.]
   1. Admitting passage; capable of being penetrated by another
    body or substance; permeable; as, a pervious soil.
    [1913 Webster]
 
       [Doors] . . . pervious to winds, and open every way.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being penetrated, or seen through, by physical
    or mental vision. [R.]
    [1913 Webster]
 
       God, whose secrets are pervious to no eye. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of penetrating or pervading. [Obs.] --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Open; -- used synonymously with {perforate}, as
    applied to the nostrils or birds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pervious
   adj 1: admitting of passage or entrance; "pervious soil"; "a
       metal pervious to heat" [ant: {imperviable},
       {impervious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top