ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-plenty-

P L EH1 N T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plenty, *plenty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plenty(n) จำนวนมากมาย, See also: ปริมาณอุดมสมบูรณ์, ปริมาณเหลือเฟือ, Syn. abundance, fullness, plentifulness, Ant. scarcity
plenty(adj) มากพอ, See also: เพียงพอ, มาก, มากมาย
plenty(adv) อย่างเต็มที่, See also: ทีเดียว, เพียงพอ, Syn. enough

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I got plenty of gold. - Yes, yes.ฉันได้รับความอุดมสมบูรณ์ ของทอง ใช่ ๆ. Pinocchio (1940)
- Loaf around, plenty to eat, plenty to drink.ก้อนรอบ ๆ มากมายที่จะกิน มากมายที่จะดื่ม Pinocchio (1940)
A can of coffee with plenty of milk and sugar in it.สามารถของกาแฟที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ของนมและน้ำตาลในนั้น The Old Man and the Sea (1958)
'Here there's plenty to eat and drink. Bring your friend too.'ที่นี่มีของกินเยอะแยะ พาเพื่อนมาด้วยนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
See they get plenty of tea.คุณชาย ดูพวกเขาได้รับความ อุดมสมบูรณ์ของชา How I Won the War (1967)
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you.สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ How I Won the War (1967)
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because there's plenty Of water to drinkก็เพราะมีน้ำให้ดื่มเหลือเฟือน่ะสิ The Little Prince (1974)
Is Ben getting plenty of pictures? Oh, you bet he is.- เบนถ่ายรูปไว้เยอะรึเปล่า Jaws (1975)
Take your time, Charlie. We got plenty of it.ใช้เวลาของคุณ ชาร์ลี เรามี ความอุดมสมบูรณ์ของมัน Mad Max (1979)
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy.ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว Airplane! (1980)
Gresh water, plenty of sunshine....มีน้ำบริสุทธิ์ แสงแดดอบอุ่น The Road Warrior (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plentyActually, the present method has plenty of room for improvement.
plentyActually, this method has plenty of room for improvement.
plentyAs a new father, I gave my first child plenty of books.
plentyAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
plentyBabies want plenty of sleep.
plentyBecause there was plenty of water...
plentyEvery day they gave it plenty of milk and soon it grew nice and plump.
plentyFor circumstantial evidence, that's plenty.
plentyGive him plenty of work to do.
plentyGive yourself plenty of time.
plentyHe drank plenty of black coffee so as not to fall asleep.
plentyHe had plenty of fight left in him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยอะแยะเลย[yoeyae loēi] (adv) EN: plenty

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLENTY P L EH1 N T IY0
PLENTY P L EH1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plenty (n) plˈɛntiː (p l e1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge { f } | Mengen { pl }plenty | plenties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plenty \Plen"ty\, a.
   Plentiful; abundant. [Obs. or Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      If reasons were as plenty as blackberries. --Shak.
                          (Folio ed.)
   [1913 Webster]
 
      Those countries where shrubs are plenty. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plenty \Plen"ty\, n.; pl. {Plenties}, in --Shak. [OE. plentee,
   plente, OF. plent['e], fr. L. plenitas, fr. plenus full. See
   {Full}, a., and cf. {Complete}.]
   Full or adequate supply; enough and to spare; sufficiency;
   specifically, abundant productiveness of the earth; ample
   supply for human wants; abundance; copiousness. "Plenty of
   corn and wine." --Gen. xxvii. 28. "Promises Britain peace and
   plenty." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Houses of office stuffed with plentee.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The teeming clouds Descend in gladsome plenty o'er the
      world.                  --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Abundance; exuberance. See {Abundance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plenty
   adv 1: as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty'
       is nonstandard) "I've had plenty, thanks" [syn: {enough},
       {plenty}]
   n 1: a full supply; "there was plenty of food for everyone"
      [syn: {plenty}, {plentifulness}, {plenteousness},
      {plenitude}, {plentitude}]
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top