Search result for

-notable-

(31 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: notable, *notable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notable[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: ซึ่งมีความสามารถ, Syn. remarkable, Ant. ordinary
notable[N] คนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: คนสำคัญ, Syn. bigwig, dignitary, public figure, VIP
notable[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ, Syn. industrious
notable[ADJ] น่าจดจำ, See also: ที่ควรระลึก
notable[N] บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จัก, บุคคลสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown

English-Thai: Nontri Dictionary
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
notable(n) ผู้มีชื่อเสียง,คนเด่น,คนที่น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm, like, the least notable person in this car.ฉัน ก็เหมือนกับ จะเป็นคนที่น่าจดจำน้อยสุด ในรถเนี่ย I Love You, Beth Cooper (2009)
Ok,I found something notable on Lancaster.โอเค ฉันเจอเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสะดุดตา A Shade of Gray (2009)
The right notables in attendance.แบบผู้ใหญ่ , เลิศหรู เหมาะแก่การเข้าร่วมอย่างมาก Remains of the J (2009)
As well as having a notable heritage, he has spoken to audiences across the world.เช่นเดียวกับการมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เขาได้บรรยายให้กับผู้ฟังมาแล้วทั่วโลก S.O.B. (2009)
WELL, YOU HAVE, FOR THE MOST PART, WITH A FEW NOTABLE EXCEPTIONS.แต่ก้อมีข้อยกเว้นที่เด่นชัดบ้าง Valley Girls (2009)
The head of our software design team, a man whose father's own notable history with ENCOM helped make this company what it is today.หัวหน้าทีมออกแบบซอฟต์แวร์ ที่พ่อของเขา... ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเอ็นคอม TRON: Legacy (2010)
With the notable exception, we really won't have any money.จะต่างก็แค่ปีนี้เราคงไม่มีเงิน Biology 101 (2011)
Seamus McClaren, builder of the McClaren house, grew up right next to Edinburgh Castle, notable for its laird's lug.เชมัส แมคคาเลน ผู้สร้างบ้านแมคคาเลน เติบโตมาข้างปราสาทเอดิเบิร์ก ที่ที่โด่งดังเรื่องช่องลับ Demons (2011)
I've co-authored two papers in notable peer-reviewed journals, and I'm close to figuring out why the Large Hadron Collider has yet to isolate the Higgs boson particle.ฉันได้ร่วมแต่งในผลงาน ตีพิมพ์ 2 ฉบับ ในหนังสิอพิมพ์ที่มีคนอ่านอยู่บ้าง และฉันใกล้จะค้นพบแล้วว่าทำไม The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Another notable success by your loyal order.อีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าจดจำภายใต้การนำของท่าน Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Also some notable books...ยังมีหนังสือที่มีชื่อเสียง เพลงเต้นรำของชาวสโลวาเกีย Secret's Safe with Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notableChemistry has made notable progress in recent years.
notableOur century has seen a notable increase of knowledge.
notableThe area is notable for its scenery and wildlife.

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTABLE    N OW1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notable    (n) (n ou1 t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bemerkenswert; bedeutend; beachtenswert (wegen) {adj}notable (for) [Add to Longdo]
namhaft {adj} | namhafter | am namhaftestennotable | more notable | most notable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notable \Not"a*ble\, a. [F. notable, L. notabilis, fr. notare to
   mark, nota mark, note. See 5th {Note}.]
   [1913 Webster]
   1. Capable of being noted; noticeable; plain; evident.
    [1913 Webster]
 
   2. Worthy of notice; remarkable; memorable; noted or
    distinguished; as, a notable event, person.
    [1913 Webster]
 
   Note: Notable in the sense of careful, thrifty, characterized
      by thrift and capacity (as, a notable housekeeper) is
      pronounced by many good orthoepists, n[o^]t"[.a]*b'l,
      the derivatives notableness, and notably, being also
      similarly pronounced with short o in the first
      syllable.
      [1913 Webster]
 
   3. Well-known; notorious. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notable \Not"a*ble\ (n[=o]t"[.a]*b'l), n.
   1. A person, or thing, of distinction.
    [1913 Webster]
 
   2. (French Hist.) One of a number of persons, before the
    revolution of 1789, chiefly of the higher orders,
    appointed by the king to constitute a representative body.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 notable
   adj 1: worthy of notice; "a noteworthy advance in cancer
       research" [syn: {noteworthy}, {notable}]
   2: widely known and esteemed; "a famous actor"; "a celebrated
     musician"; "a famed scientist"; "an illustrious judge"; "a
     notable historian"; "a renowned painter" [syn: {celebrated},
     {famed}, {far-famed}, {famous}, {illustrious}, {notable},
     {noted}, {renowned}]
   n 1: a celebrity who is an inspiration to others; "he was host
      to a large gathering of luminaries" [syn: {luminary},
      {leading light}, {guiding light}, {notable}, {notability}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 notable
   considerable; sizable
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top