ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-improvisation-

IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: improvisation, *improvisation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improvisation[N] การแสดงที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. improvising, extemporization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Improvisation is a parlor trick. Anyone can do it.เป็นกลเม็ดเอาใจแขก นะใครๆก็ทำได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Howe's improvisation is brilliant!..ฮาวอีว์โชว์ได้เยี่ยมมาก! Secret (2007)
Well, the time for improvisation is over.จบสิ้นการดิ้นรนด้นสดแล้ว The Sorcerer's Apprentice (2010)
Anyway, I'm doing an improvisation night at the moment. Mr. Giggles. Not his real name.ผมจะไปแสดงสด ที่ร้านมิสเตอร์กิ๊กเกิ้ลส์ เป็นนามแฝงน่ะ One Day (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVISATION IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvisation (n) ˌɪmprəvaɪzˈɛɪʃən (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Improvisation {f}improvisation [Add to Longdo]
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Improvisation \Im*prov`i*sa"tion\, n. [Cf. F. improvisation.]
   1. The act or art of composing and rendering music, poetry,
    and the like, extemporaneously; as, improvisation on the
    organ.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is improvised; an impromptu.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 improvisation
   n 1: a creation spoken or written or composed extemporaneously
      (without prior preparation)
   2: an unplanned expedient [syn: {improvisation}, {temporary
     expedient}]
   3: a performance given extempore without planning or preparation
     [syn: {extemporization}, {extemporisation}, {improvisation}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Improvisation /improːviːzatsiːoːn/ 
  improvisation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top