ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-groin-

G R OY1 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: groin, *groin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groin[N] ขาหนีบ, See also: ต้นขา, ไข่ดัน, ง่ามขา, Syn. crotch
groin[N] ขอบแหลมโค้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groin(กรอยน์) n. ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน,มุมแหลมโค้ง vt. ทำให้เป็นมุมแหลมโค้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
groin(n) ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groinขาหนีบ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll do anything for extra. (soldiers) Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
I'd rather take a potato peeler to my groin.ฉันยอมเอาที่ปอกมันแทงขาดีกว่า Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Something in my groin tells me you're not used to a talking beaver.ไอ้ที่เจ็บแปล๊บๆ อยู่นี่บอกว่า เธอคงไม่เคยเจอบีเวอร์พูดได้ Epic Movie (2007)
There's one in the groin that's a particular favorite of mine.อยู่ตรงนั้นน่ะ ซึ่งผมชอบนะ Strange Love (2008)
Start with the groin.เริ่มจากขาหนีบก่อนเลย Chuck Versus the DeLorean (2008)
DAMN. ONE TO THE GRILL, ONE TO THE GROIN.นั่นสิ ถ้ารัทเลจขายของที่ระลึก เขาก็รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร The Angel Maker (2008)
I'd say I needed to kick you in the groin.ผมจะบอกว่า"ผมต้องเตะไข่คุณ" Last Resort (2008)
Fuck! I think I pulled my groin!บ้าชะมัด เอ็นขาหนีบฉันเคล็ด Pineapple Express (2008)
My groin...ขาหนีบฉัน... Pineapple Express (2008)
Specifically... three square inches of upper groin thigh meat.โดยเฉพาะ ท่อนเนื้อยาวสามนิ้ว Five the Hard Way (2008)
Maybe push in on his groinal area?รูปของโคล ช่วยขยายส่วนแถวๆ "ขาหนีบ" ของเขา Chuck Versus the Beefcake (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ดัน[N] groin, See also: inguinal glands, Example: พี่ชายต้องรีบมาหาหมอเพราะเจ็บไข่ดันมาก, Count unit: ก้อน, Thai definition: ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณขาหนีบ
ง่ามขา[N] groin, See also: crotch, Syn. ขาหนีบ, Example: หล่อนรู้สึกเจ็บเหมือนง่ามขาจะฉีกให้ได้, Count unit: ง่าม
หน้าขา[N] groin, Example: เขาล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่าม วางบนหน้าขา, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนหน้าของขานับตั้งแต่โคนขาถึงหัวเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าขา[n.] (nākhā) EN: groin   FR: aine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROIN    G R OY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groin    (v) grˈɔɪn (g r oi1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leiste {f} [anat.] | Leisten {pl}groin | groins [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 groin \groin\ (groin), n. [F. groin, fr. grogner to grunt, L.
   grunnire.]
   The snout of a swine. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groin \Groin\, v. i. [F. grogner to grunt, grumble.]
   To grunt to growl; to snarl; to murmur. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Bears that groined coatinually.     --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groin \Groin\, n. [Icel. grein distinction, division, branch;
   akin to Sw. gren, branch, space between the legs, Icel.
   greina to distinguish, divide, Sw. grena to branch, straddle.
   Cf. {Grain} a branch.]
   1. (Anat.) The line between the lower part of the abdomen and
    the thigh, or the region of this line; the inguen.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The projecting solid angle formed by the meeting
    of two vaults, growing more obtuse as it approaches the
    summit.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) The surface formed by two such vaults.
    [1913 Webster]
 
   4. A frame of woodwork across a beach to accumulate and
    retain shingle. [Eng.] --Weale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groin \Groin\, v. t. [imp. & p. p. {Groined} (groind); p. pr. &
   vb. n. {Groining}.] (Arch.)
   To fashion into groins; to build with groins.
   [1913 Webster]
 
      The hand that rounded Peter's dome,
      And groined the aisles of Christian Rome,
      Wrought in a sad sincerity.       --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groin
   n 1: the crease at the junction of the inner part of the thigh
      with the trunk together with the adjacent region and often
      including the external genitals [syn: {groin}, {inguen}]
   2: a curved edge formed by two intersecting vaults
   3: a protective structure of stone or concrete; extends from
     shore into the water to prevent a beach from washing away
     [syn: {breakwater}, {groin}, {groyne}, {mole}, {bulwark},
     {seawall}, {jetty}]
   v 1: build with groins; "The ceiling was groined"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top