ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-debauch-

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: debauch, *debauch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debauch[VT] ล่อลวงให้ทำผิดศีลธรรม (คำเป็นทางการ), Syn. seduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch

English-Thai: Nontri Dictionary
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Debauches, intrigues, seductions!ขี้เหล้า คบชู้สู่สาว ล่อลวงหญิงสาว Episode #1.5 (1995)
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง The Freshmen (2009)
Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber.Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber. Watchmen (2009)
You thought uncle sam was gonna pay for your great debauch forever?คิดว่าพวกเค้ายอมให้นายเสเพล.. ไปตลอดงั้นสิ? Melbourne (2010)
And other assorted debaucheries.และเสวยสุขกัน Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน Riding in Town Cars with Boys (2011)
I got five years of debauchery to catch up on.ผมต้องไปเสเพลให้คุ้มกับ 5 ปีที่เสียไป Pilot (2012)
I was told you were drunk, impertinent, and thoroughly debauched.ได้ยินมาว่าเจ้ามันขี้เมา ไร้ยางอาย แถมยังมั่วโลกีย์ Kissed by Fire (2013)
That would be ironic, considering that he renounced his debauchery before becoming a saint, and you, Father, living your life in complete reversal.มันช่างประชดประชันจริงเลย เมื่อดูว่าเขาละทิ้ง ความประพฤติผิดศีลธรรมก่อนที่จะเป็นนักบุญ The Name Game (2013)
I gorge myself on debauchery.ผมได้พลังจากโลกีย์ แบคคัสอย่างพวกเรา Faes Wide Shut (2013)
And to celebrate with our weekly act of debauchery,และเพื่อเฉลิมฉลองกับการกระทำ ของเรารายสัปดาห์ของมึนเมา The Wolf of Wall Street (2013)
Dragons? Debauchery.แตกแยกเพราะตำแหน่งกันแล้วเหรอ Sexy Rollercoasters (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำมะเลเทเมา[V] debauch, See also: dissipated, Example: ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองกรุง ข้าพเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำมะเลเทเมา กินอยู่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเที่ยวกลางคืนตลอด, Thai definition: ประพฤติตัวเหลวไหลไม่มีสาระเพราะดื่มเหล้าหรือมักมากในกามเป็นต้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debauch    (v) dˈɪbˈɔːtʃ (d i1 b oo1 ch)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debauch \De*bauch"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Debauched}; p.
   pr. & vb. n. {Debauching}.] [F. d['e]baucher, prob.
   originally, to entice away from the workshop; pref. d['e]-
   (L. dis- or de) + OF. bauche, bauge, hut, cf. F. bauge lair
   of a wild boar; prob. from G. or Icel., cf. Icel. b[=a]lkr.
   See {Balk}, n.]
   To lead away from purity or excellence; to corrupt in
   character or principles; to mar; to vitiate; to pollute; to
   seduce; as, to debauch one's self by intemperance; to debauch
   a woman; to debauch an army.
   [1913 Webster]
 
      Learning not debauched by ambition.   --Burke.
   [1913 Webster]
 
      A man must have got his conscience thoroughly debauched
      and hardened before he can arrive to the height of sin.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      Her pride debauched her judgment and her eyes.
                          --Cowley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debauch \De*bauch"\, n. [Cf. F. d['e]bauche.]
   1. Excess in eating or drinking; intemperance; drunkenness;
    lewdness; debauchery.
    [1913 Webster]
 
       The first physicians by debauch were made. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. An act or occasion of debauchery.
    [1913 Webster]
 
       Silenus, from his night's debauch,
       Fatigued and sick.          --Cowley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debauch
   n 1: a wild gathering involving excessive drinking and
      promiscuity [syn: {orgy}, {debauch}, {debauchery},
      {saturnalia}, {riot}, {bacchanal}, {bacchanalia}, {drunken
      revelry}]
   v 1: corrupt morally or by intemperance or sensuality; "debauch
      the young people with wine and women"; "Socrates was
      accused of corrupting young men"; "Do school counselors
      subvert young children?"; "corrupt the morals" [syn:
      {corrupt}, {pervert}, {subvert}, {demoralize},
      {demoralise}, {debauch}, {debase}, {profane}, {vitiate},
      {deprave}, {misdirect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top