ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debaucheries

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debaucheries-, *debaucheries*, debaucherie , debauchery
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา debaucheries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *debaucheries*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And other assorted debaucheries.และเสวยสุขกัน Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debaucheries    (n) dˈɪbˈɔːtʃərɪz (d i1 b oo1 ch @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschweifung {f} | Ausschweifungen {pl}debauchery | debaucheries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debauchery \De*bauch"er*y\, n.; pl. {Debaucheries}.
   1. Corruption of fidelity; seduction from virtue, duty, or
    allegiance.
    [1913 Webster]
 
       The republic of Paris will endeavor to complete the
       debauchery of the army.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive indulgence of the appetites; especially,
    excessive indulgence of lust; intemperance; sensuality;
    habitual lewdness.
    [1913 Webster]
 
       Oppose . . . debauchery by temperance. --Sprat.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top