ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debauchery

D AH0 B AO1 CH ER0 IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debauchery-, *debauchery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debauchery[N] พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางโลกีย์, See also: ความหมกมุ่นในโลกีย์, การล่อลวงให้ทำผิด, Syn. indulgence

English-Thai: Nontri Dictionary
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง The Freshmen (2009)
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน Riding in Town Cars with Boys (2011)
I got five years of debauchery to catch up on.ผมต้องไปเสเพลให้คุ้มกับ 5 ปีที่เสียไป Pilot (2012)
That would be ironic, considering that he renounced his debauchery before becoming a saint, and you, Father, living your life in complete reversal.มันช่างประชดประชันจริงเลย เมื่อดูว่าเขาละทิ้ง ความประพฤติผิดศีลธรรมก่อนที่จะเป็นนักบุญ The Name Game (2013)
I gorge myself on debauchery.ผมได้พลังจากโลกีย์ แบคคัสอย่างพวกเรา Faes Wide Shut (2013)
And to celebrate with our weekly act of debauchery,และเพื่อเฉลิมฉลองกับการกระทำ ของเรารายสัปดาห์ของมึนเมา The Wolf of Wall Street (2013)
Dragons? Debauchery.แตกแยกเพราะตำแหน่งกันแล้วเหรอ Sexy Rollercoasters (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBAUCHERY    D AH0 B AO1 CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debauchery    (n) dˈɪbˈɔːtʃəriː (d i1 b oo1 ch @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschweifung {f} | Ausschweifungen {pl}debauchery | debaucheries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫逸;淫佚[いんいつ, in'itsu] (n,adj-na) debauchery [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
女道楽[おんなどうらく, onnadouraku] (n) womanizing; debauchery; philandering [Add to Longdo]
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation [Add to Longdo]
放蕩[ほうとう, houtou] (n,vs,adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery [Add to Longdo]
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
乱行[らんぎょう, rangyou] (n) violent conduct; misconduct; dissipation; profligacy; debauchery [Add to Longdo]
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debauchery \De*bauch"er*y\, n.; pl. {Debaucheries}.
   1. Corruption of fidelity; seduction from virtue, duty, or
    allegiance.
    [1913 Webster]
 
       The republic of Paris will endeavor to complete the
       debauchery of the army.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive indulgence of the appetites; especially,
    excessive indulgence of lust; intemperance; sensuality;
    habitual lewdness.
    [1913 Webster]
 
       Oppose . . . debauchery by temperance. --Sprat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debauchery
   n 1: a wild gathering involving excessive drinking and
      promiscuity [syn: {orgy}, {debauch}, {debauchery},
      {saturnalia}, {riot}, {bacchanal}, {bacchanalia}, {drunken
      revelry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top