ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

酒池肉林

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酒池肉林-, *酒池肉林*
Japanese-English: EDICT Dictionary
酒池肉林[しゅちにくりん, shuchinikurin] (n) sumptuous feast; debauch [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I fear I've lost delicate touch.[CN] 你生气了 若我们的酒池肉林 Beneath the Mask (2011)
I promise this isn't some polished-up hustle to entrap you.[CN] 我保证,这儿的一切: 酒池肉林, 纸醉金迷不是用来迷惑你的 Freelancers (2012)
It's a goddamn meat market.[CN] 简直是酒池肉林 It's a goddamn meat market. Proof of Concept (2014)
When I was in college... while my friends were drowning in booze and women...[CN] 我在大学期间 当朋友们沉迷于酒池肉林 Two Rabbits (2012)
You y-yelled at me...![CN] 我们两人一起掌握学校主权 过着酒池肉林的... Ranma ½ (1989)
They say that winter has been banished, and the court is gay and infectious.[CN] 他们说冬天消失了 王宫里一片酒池肉林 Goltzius and the Pelican Company (2012)
Is a have brought us to the party meat ethyl alcohol is not![CN] 那位将我们带入这这酒池肉林中的 Flower & Snake: Zero (2014)
Yeah, but a pool party full of smash heads is no place for my unborn baby.[CN] 嗯 但酒池肉林的大趴踢 对我未出世的孩子很不好 Finale (2012)
The flight there alone was a bacchanal.[CN] 光是飞去那儿的路上就是酒池肉林 The Wolf of Wall Street (2013)
There's another one coming along, the gravy train. Let's get on it.[CN] 另外一列车开过来了,上面是酒池肉林 让我们登上去吧 The Narrow Margin (1952)
with dancing girls on his lap, and clowns by his side...[CN] 整日酒池肉林 放纵低贱戏子作乱宫廷 The King and the Clown (2005)
You know, that's hot tubs and strip joints, and groupies after every game.[CN] 你知道逢比赛后都会酒池肉林吧? Shark Night 3D (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top