ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-controlling-

K AH0 N T R OW1 L IH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: controlling, *controlling*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controlling[N] ที่ควบคุม, Syn. ruling, supervising

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
It means keeping them in check, controlling them.เราต้องคอยเช็คมัน ควบคุมมัน Day of the Dead (1985)
- Controlling them.- ควบคุมมันไว้ Day of the Dead (1985)
Your highness, Jafar's been controlling you with this!ฝ่าบาท จาฟาพยายามควบคุมท่านด้วยสิ่งนี้ Aladdin (1992)
I'm controlling myself. Or else I'll kill Mariani.ฉันกำลังพยายามควบคุมตัวเอง ไม่งั้นฉันจะฆ่ามารีอันนี่ Wild Reeds (1994)
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้ Ghost in the Shell (1995)
Snipers, jack into device drivers. Begin controlling cardiovascular functions.หน่วยแม่นปืน, ต่อสัญญาณไปที่ระบบขับอัตโนมัติ. Ghost in the Shell (1995)
Now, Isabella could control her motion sickness only by controlling her motions.ตอนนี้อิซาเบลล่า ควบคุมอาการเวียนหน้าได้ ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง Woman on Top (2000)
You believe Coach Walt was somehow controlling it?เธอคิดว่าโค้ชว้อลท์ สามารถควบคุมไฟได้อย่างนั่นหรือ? Hothead (2001)
But controlling, and...แต่ชอบบงการ The O.C. (2003)
-It's just controlling the box.- นี่มันแค่การควบคุมกล่อง Primer (2004)
When you were controlling the feed, did you notice it was parabolic?ตอนนายเพิ่มกระแสไฟ ได้สังเกตมั้ยว่ามันเพิ่มเป็นฟังก์ชั่นพาราโบลา Primer (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROLLING    K AH0 N T R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controlling    (v) kˈəntrˈoulɪŋ (k @1 n t r ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Controlling {n}; Rechnungsprüfung {f}(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Mehrheitsanteil {m}controlling interest [Add to Longdo]
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Control \Con*trol"\, v. t. [imp. & p. p. {Controlled}; p. pr. &
   vb. n. {Controlling}.] [F. contr[^o]ler, fr. contr[^o]le.]
   [Formerly written {comptrol} and {controul}.]
   1. To check by a counter register or duplicate account; to
    prove by counter statements; to confute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This report was controlled to be false. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise restraining or governing influence over; to
    check; to counteract; to restrain; to regulate; to govern;
    to overpower.
    [1913 Webster]
 
       Give me a staff of honor for mine age,
       But not a scepter to control the world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I feel my virtue struggling in my soul:
       But stronger passion does its power control.
                          --Dryden.
 
   3. to assure the validity of an experimental procedure by
    using a {control[7]}.
    [PJC]
 
   Syn: To restrain; rule; govern; manage; guide; regulate;
     hinder; direct; check; curb; counteract; subdue.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controlling
   adj 1: able to control or determine policy; "a controlling
       interest in the firm"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top