ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*controlling*

K AH0 N T R OW1 L IH0 NG   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: controlling, -controlling-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controlling[N] ที่ควบคุม, Syn. ruling, supervising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
controlling of behaviourการคุมประพฤติ [ดู probation ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
It means keeping them in check, controlling them.เราต้องคอยเช็คมัน ควบคุมมัน Day of the Dead (1985)
- Controlling them.- ควบคุมมันไว้ Day of the Dead (1985)
Your highness, Jafar's been controlling you with this!ฝ่าบาท จาฟาพยายามควบคุมท่านด้วยสิ่งนี้ Aladdin (1992)
I'm controlling myself. Or else I'll kill Mariani.ฉันกำลังพยายามควบคุมตัวเอง ไม่งั้นฉันจะฆ่ามารีอันนี่ Wild Reeds (1994)
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้ Ghost in the Shell (1995)
Snipers, jack into device drivers. Begin controlling cardiovascular functions.หน่วยแม่นปืน, ต่อสัญญาณไปที่ระบบขับอัตโนมัติ. Ghost in the Shell (1995)
Now, Isabella could control her motion sickness only by controlling her motions.ตอนนี้อิซาเบลล่า ควบคุมอาการเวียนหน้าได้ ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง Woman on Top (2000)
You believe Coach Walt was somehow controlling it?เธอคิดว่าโค้ชว้อลท์ สามารถควบคุมไฟได้อย่างนั่นหรือ? Hothead (2001)
But controlling, and...แต่ชอบบงการ The O.C. (2003)
-It's just controlling the box.- นี่มันแค่การควบคุมกล่อง Primer (2004)
When you were controlling the feed, did you notice it was parabolic?ตอนนายเพิ่มกระแสไฟ ได้สังเกตมั้ยว่ามันเพิ่มเป็นฟังก์ชั่นพาราโบลา Primer (2004)
- you saw this blonde, controlling...- แล้วนายก็เห็นผู้หญิงผมบลอนด์เจ้า... Just Like Heaven (2005)
Blood circulates through cells, controlling a molecular clock.เมื่อเลือดไหลเวียนไปสู่เซลล์ ก็ควบคุมอณูแห่งกาลเวลานั้น My Boyfriend Is Type-B (2005)
I', controlling that armor by transferring a part of my soul into it.ผมจะควบคุมชุดเกราะพวกนั้นโดยถ่ายโอนวิญญาณบางส่วนเข้าไป Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Royal families are still being admired by people and are taking over the throne controlling their country.เชื้อพระวงศ์ก็ยังคงเป็นที่นับถือของผู้คนและสืบทอดราชวงศ์ที่ปกครองประเทศ Episode #1.1 (2006)
The police have virtually given up controlling the Han River restricted area, as demonstrators have broken past all barricades...ตำรวจได้ยกเลิกการควบคุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮาน ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านยังคงฝ่าแนวกั้นต่างๆเข้าไป The Host (2006)
The terrorists are controlling the main terminal at Ontario Airport.ผกก.เข้ายึดอาคารหลักของสนามบินออนทาริโอ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Terrorists are controlling the main terminal of Ontario Airport in L.A.ผกก.เข้ายึดอาคารหลักของสนามบินออนทาริโอในแอลเอ ผู้ก่อการร้าย ? Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
it's fine controlling you.ไฟน์กำลังควบคุมคุณอยู่ Zod (2006)
After you turned 22. Little stuff at first, then you got better at controlling it.หลังนายอายุ 22, เริ่มจากเล็ก ๆ แล้วนายก็ควบคุมมันได้ดีขึ้น Simon Said (2006)
He's the closest to controlling Suzuran High.มันเป็นคนที่เข้าใกล้\ ตำแหน่งคุมซูซูรันที่สุดแล้ว Crows Zero (2007)
One of the topics at the peace conference... is your desire to enhance surveillance... by controlling international satellite systems... is it not?นั่นคงเป็นหัวข้อหนึ่ง ในการประชุมสันติภาพ... ...คุณต้องการที่จะเพิ่ม การควบคุมที่เข้มงวด... ...โดยการควบคุมระบบดาวเทียมนานาชาติ Appleseed Ex Machina (2007)
But why wasn't his sire controlling him?แต่ทำไมคนที่เปลี่ยนเขา ไม่คุมเขาให้ดี? Dr. Feelgood (2007)
I'm not your puppet, and you're not my puppet-controlling guy!ฉันไม่ใช่หุ่นกระบอกของแก และแกก็ไม่ใช่คนเชิดด้วย Ratatouille (2007)
He's been controlling my actions.เขาเป็นคนควบคุมการกระทำต่างๆ Ratatouille (2007)
He knows where they're controlling the satellite.เขารู้ว่าพวกมันควบคุมดาวเทียวอยู่ที่ไหน Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
It must be how Leek was controlling it.ต้องเป็นลีคที่ควบคุมมันแน่ๆ. Episode #2.6 (2008)
It's about knowing what they know, controlling what they know.มันเกี่ยวกับการที่จะได้รู้อะไรอย่างที่คอมพานีรู้ เพื่อควบคุมสิ่งนั้น Going Under (2008)
I told you not to talk to him. He was controlling your mind.ฉันบอกไม่ให้คุณคุยกับเค้า คุณถูกเค้าควบคุม To Love Is to Bury (2008)
There are two manual joysticks in the cab controlling the crane.อย่าพูดอะไรอีก ลูกต้องการทนาย แม่จะติดต่อทนายให้ Wrecking Crew (2008)
But bart is the worst. He's controlling and a hypocrite.แต่บาร์ทเขาแย่ที่สุดเลย เขาชอบควบคุมแถมยังแสแสร้ง Chuck in Real Life (2008)
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
And controlling women is as close as you can get to controlling what's going to happen to you.และควบคุมผู้หญิงซึ่งคุณจะหาได้น้อยลง มันควบคุมสิ่งที่จะเกิดกับคุณ Lucky Thirteen (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
What King Daeso is trying to do is controlling the northern lands, with the help of this sword.สิ่งที่กษัตริย์แทโซกำลังพยายามจะทำ\คือเข้าปกครองดินแดนทางเหนือ ด้วยความช่วยเหลือของดาบเล่มนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
You're controlling the expression on your face right now. Aren't you?คุณกำลังบังคับไม่ให้แสดงอาการทางสีหน้าอยู่ ใช่มั้ย? Doubt (2008)
With a set of pre programmed actions, with no one controlling them, and no way to react, their chances of survival next to nil?มีการกำหนดแอคชั่นล่วงหน้าเอาไว้ Nไม่มีการควบคุม.. และโต้ตอบอะไรไม่ได้ด้วย Nนั่นทำให้การรอดชีวิตของพวกเค้าเป็นศูนย์ ใช่มั้ยคะ? Gamer (2009)
Don't you suspect some folks wouldn't mind a bit of controlling?คุณไม่คิดเหรอว่า บางคนก็อยากโดนควบคุมบ้างน่ะ Gamer (2009)
When mind controlling his Slayers...เมื่อเข้าควบคุม สเลเยอร์ส ได้แล้ว... N Gamer (2009)
I can beat them... but not with you controlling me.ฉันเอาชนะมันได้... แต่นายต้องไม่มาคุมฉัน! Gamer (2009)
Whether or not he's controlling you, you will never reach the save point.ไม่ว่านายจะถูกคุมหรือไม่ก็ตาม.. นายจะไปที่จุดเซฟ ไม่ได้อีกแล้ว Gamer (2009)
You, in there controlling...แก.. ไอ้หน้าไหนที่คุมเธออยู่.. Gamer (2009)
I chose to succeed on my own terms, not kowtow to some controlling family.ผมเลือกที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ไม่ใช่หมอบให้กับครอบครัว Confessions of a Shopaholic (2009)
That's the controlling interest.ซึ่งนั้นก็จะเป็นเสียงที่ควบคุมบริษัท Gone with the Will (2009)
The guns are about controlling the H traffic.ปืนเป็นตัวควบคุมที่เหนือชั้นกว่า Service (2009)
And she's the best link we have to those chips and the freak who's controlling them.แถมเธอยังเป็นทางเดียวที่เข้าถึงชิปพวกนั้น กับคนที่ควบคุมมันด้วย Ben 10: Alien Swarm (2009)
He's the one controlling this whole operation.แถมยังควบคุมปฎิบัติการทั้งหมดเลยนะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
It looks like the chips are controlling him, just like Max!แล้วถ้าเขาโดนชิปฝังอยู่ล่ะ เหมือนปู่แมกซ์! Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
controllingWe have a majority interest (controlling interest) in the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROLLING    K AH0 N T R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controlling    (v) kˈəntrˈoulɪŋ (k @1 n t r ou1 l i ng)
decontrolling    (v) dˌiːkəntrˈoulɪŋ (d ii2 k @ n t r ou1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm, #17,052 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragssteuerung {f}job control; job controlling [Add to Longdo]
Controlling {n}; Rechnungsprüfung {f}(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Druckregelklappe {f}pressure-controlling damper [Add to Longdo]
Mehrheitsanteil {m}controlling interest [Add to Longdo]
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology [Add to Longdo]
Stellgerät {n}final controlling device [Add to Longdo]
freigebenddecontrolling [Add to Longdo]
kontrollieren; steuern; beaufsichtigen | kontrollierend; steuernd; beaufsichtigend | kontrolliert; gesteuert; beaufsichtigt | kontrolliert; steuert; beaufsichtigt | kontrollierte; steuerte; beaufsichtigteto control | controlling | controlled; controled | controls | controlled; controled [Add to Longdo]
menügeführte Prozessorsteuerung {f}menu-driven processor controlling [Add to Longdo]
selbststeuernd {adj}self-controlling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities [Add to Longdo]
間を持つ[まをもつ, mawomotsu] (exp,v5t) to have a controlling presence; to have a certain aura [Add to Longdo]
君臨[くんりん, kunrin] (n) (1) reigning; controlling; (vs) (2) to reign; to dictate; to control; (P) [Add to Longdo]
支配株[しはいかぶ, shihaikabu] (n) controlling stock; majority shares [Add to Longdo]
支配力[しはいりょく, shihairyoku] (n) controlling power [Add to Longdo]
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] (n) {comp} controlling process [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] (n) {comp} controlling terminal [Add to Longdo]
制統[せいとう, seitou] (n,vs) restricting and controlling [Add to Longdo]
操作部[そうさぶ, sousabu] (n) controlling element; actuator; operating portion [Add to Longdo]
鎮め[しずめ, shizume] (n) controlling; suppressing; quelling [Add to Longdo]
特高[とっこう, tokkou] (n) (abbr) (See 特別高等警察) Special Higher Police (1911-1945); police unit controlling political thought and expression [Add to Longdo]
特高警察[とっこうけいさつ, tokkoukeisatsu] (n) (abbr) (See 特別高等警察) Special Higher Police (1911-1945); police unit controlling political thought and expression [Add to Longdo]
特別高等警察[とくべつこうとうけいさつ, tokubetsukoutoukeisatsu] (n) Special Higher Police (1911-1945); police unit controlling political thought and expression [Add to Longdo]
弁;辨(oK)[べん, ben] (n) (See 太政官,弁官) Oversight Department (division of the daijokan responsible for controlling central and provincial governmental offices) [Add to Longdo]
弁官;辨官(oK)[べんかん;おおともいのつかさ(ok), benkan ; ootomoinotsukasa (ok)] (n) (See 太政官) Oversight Department (division of the daijokan responsible for controlling central and provincial governmental offices) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] controlling terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Control \Con*trol"\, v. t. [imp. & p. p. {Controlled}; p. pr. &
   vb. n. {Controlling}.] [F. contr[^o]ler, fr. contr[^o]le.]
   [Formerly written {comptrol} and {controul}.]
   1. To check by a counter register or duplicate account; to
    prove by counter statements; to confute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This report was controlled to be false. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise restraining or governing influence over; to
    check; to counteract; to restrain; to regulate; to govern;
    to overpower.
    [1913 Webster]
 
       Give me a staff of honor for mine age,
       But not a scepter to control the world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I feel my virtue struggling in my soul:
       But stronger passion does its power control.
                          --Dryden.
 
   3. to assure the validity of an experimental procedure by
    using a {control[7]}.
    [PJC]
 
   Syn: To restrain; rule; govern; manage; guide; regulate;
     hinder; direct; check; curb; counteract; subdue.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top