ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

支配力

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -支配力-, *支配力*
Japanese-English: EDICT Dictionary
支配力[しはいりょく, shihairyoku] (n) controlling power [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe Samaritan came here for the factory, but it's expanded its grip to the whole community.[JA] 多分 サマリア人は ここの工場に来た でも それは支配力を 全地域社会に拡大させた M.I.A. (2015)
I don't think he was talking about power like control or influence.[JA] 彼が言っていたパワーの意味━ 支配力とか影響力ではなく Going Under (2008)
A wish to rule for which he will trample over anyone.[CN] 即便践踏他人也不为所动的功名心与支配力 Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014)
For me it was overwhelming at first, to discover such a monopoly of influence, but I knew it was important, like learning you have a tough, but treatable disease, it helps to understand, what's causing it and how it operates, if the goal is to cure.[JA] 壊滅的な物でした。 私はこのような支配力の独占を知って、 最初は困惑しましたが、 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
With the influx of refugees, how compromised is his control of the camp, do you think?[JA] 難民の流入とともに キャンプで彼の支配力が どのくらい影響力があるか、どう思う? The Tradition of Hospitality (2015)
How a girl can really lose her grip[CN] 女人怎能失去支配力 Bridget Jones's Diary (2001)
and the West.[CN] 最具支配力的宗教. History of the World in 2 Hours (2011)
Its contents becomes public knowledge.[JA] 私を操る君の支配力が消えてしまう Red and Itchy (2013)
Media got a hold of the program name, which means your old boss control just lost it.[JA] マスコミは プログラム名を入手した すなわち 君の昔の ボスは支配力を失った Death Benefit (2014)
If oil and food are controlled by the big banking families where else does their influence show up?[JA] そこで調査を続けました。 巨大な銀行経営一族の支配力は、 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
The three signs that signal the best timing to get back our ruling power:[JA] 私たちの支配力を取り戻すための 最適な時期を知らせる三つの兆候。 The Monkey King (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top