ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-broadcasting-

B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: broadcasting, *broadcasting*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone on the science team there was broadcasting wide.คนในทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นั่น เป็นภาพกว้าง Arrival (2016)
Task Force X is broadcasting in the blind, over.ภารกิจ X จบลงแล้ว Suicidal Tendencies (2015)
NASA can link the Rover to Pathfinder's... broadcasting frequency... and we're in business.นาซ่าสามารถเชื่อมโยงรถแลนด์โรเวอร์ที่จะเบิกของ ความถี่ในการออกอากาศ และเราอยู่ในธุรกิจ The Martian (2015)
Broadcasting status.สถานะการกระจายเสียง The Martian (2015)
If we keep them broadcasting for long enough.ถ้าเราสื่อสารกับเขานานพอนะ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
If we keep them broadcasting long enough.ถ้าเราสื่อสารกับเขานานพอนะ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
When we imagine alien civilizations broadcasting signals with radio telescopes, are we any different from earlier generations who imagined riding cannon shells to the Moon?ในการพัฒนาเทคโนโลยีของเรา เมื่อเราคิดอารยธรรม ของมนุษย์ต่างดาว การส่งสัญญาณออกอากาศ ด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุ The Immortals (2014)
Radio and television broadcasting may be only a brief passing phase in our technological development.และข้อ จำกัด ของเทคโนโลยีของเรา วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาจจะเป็นเพียงระยะสั้น ๆ ผ่าน The Immortals (2014)
Sir, I'd be very wary about broadcasting the existence of a device that can access our defense systems.ท่านครับ ผมกังวลว่า ถ้าเราประกาศว่า อุปกรณ์ตัวนี้สามารถเข้าไปในระบบการป้องกันของเรา 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
We are broadcasting from a station outside of Pyongyang for this very special edition of:เรากำลังออกอากาศ จากสถานี นอกเปียงยาง สำหรับตอนสุดพิเศษใน The Interview (2014)
This is Station 7 in Nebraska, broadcasting on the shortwave band.นี่คือสถานี 7 ในเนบราสก้า กระจายเสียงด้วยคลื่นสั้น... World War Z (2013)
Broadcasting room.ฉันจะไปห้องกระจายเสียง มีอะไร Episode #1.13 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadcastingThe President will be broadcasting next year.
broadcastingThe rebels have captured the broadcasting station.

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADCASTING    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadcasting    (v) brˈɔːdkaːstɪŋ (b r oo1 d k aa s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendeplan {m}broadcasting schedule [Add to Longdo]
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme {pl}broadcasting program | broadcasting programs [Add to Longdo]
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 broadcasting \broad"cast`ing\ n.
   the medium that disseminates via telecommunications; radio
   and television.
 
   Syn: broadcast media.
     [WordNet 1.5]
 
   2. taking part in a radio or tv program.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broadcasting
   n 1: a medium that disseminates via telecommunications [syn:
      {broadcast medium}, {broadcasting}]
   2: taking part in a radio or tv program

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top