ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-archetype-

AA1 R K IH0 T AY2 P   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archetype, *archetype*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archetype[N] ต้นแบบ, See also: แม่แบบ, Syn. prototype

English-Thai: Nontri Dictionary
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
archetypeแม่แบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
archetypeต้นแบบดั้งเดิม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guys and girls fall into certain archetypes when they get drunk.พวกหนุ่มๆสาวๆ เวลาเมาแล้วก็จะเป็นได้ หลายประเภท Blame It on the Alcohol (2011)
"Conventional Archetypes of Beauty and Their Effect on the pposite Sex"."ความสวยที่เป็นประเพณี ธรรมเนียม และผลกระทบของเซ็กซ์". The House Bunny (2008)
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHETYPE    AA1 R K IH0 T AY2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archetype    (n) ˈaːkɪtaɪp (aa1 k i t ai p)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archetype \Ar"che*type\ ([aum]r"k[-e]*t[imac]p), n. [L.
   archetypum, Gr. 'arche`typon, fr. 'arche`typos stamped first
   and as model; 'arche = 'archi + ty`pos stamp, figure,
   pattern, ty`ptein to strike: cf. F. arch['e]type. See
   {Arch-}, pref.]
   1. The original pattern or model of a work; or the model from
    which a thing is made or formed.
    [1913 Webster]
 
       The House of Commons, the archetype of all the
       representative assemblies which now meet.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Types and shadows of that glorious archetype that
       was to come into the world.      --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Coinage) The standard weight or coin by which others are
    adjusted.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) The plan or fundamental structure on which a
    natural group of animals or plants or their systems of
    organs are assumed to have been constructed; as, the
    vertebrate archetype.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archetype
   n 1: something that serves as a model or a basis for making
      copies; "this painting is a copy of the original" [syn:
      {original}, {archetype}, {pilot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top