ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-allergic-

AH0 L ER1 JH IH0 K   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: allergic, *allergic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allergic[ADJ] แพ้, See also: ที่เป็นโรคภูมิแพ้, ที่ทำให้เกิดอาการแพ้
allergic[ADJ] ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้

English-Thai: Nontri Dictionary
allergic(adj) ซึ่งไวต่อการรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allergicAre you allergic to any medicine?
allergicHe is allergic to dust.
allergicHe is allergic to house dust.
allergicI am allergic to aspirin, penicillin, and sulfa drugs.
allergicI am allergic to pollen.
allergicI have allergic rhinitis.
allergicI'm allergic to fish.
allergicI'm allergic to some medicine.
allergicI've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.
allergicI was given a scare by a doctor I interviewed for the TV program who warned me not to rest easy just because I had no allergic symptoms at the moment.
allergicMy nephew is allergic to eggs.
allergicShe's allergic to going out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นโรคภูมิแพ้[adj.] (pen rōk phūmphaē) EN: allergic   FR: allergique

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLERGIC    AH0 L ER1 JH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allergic    (j) ˈəlˈɜːʳʤɪk (@1 l @@1 jh i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
allergisch; äußerst empfindlich {adj} (gegen) [med.]allergic (to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 allergic \allergic\ adj.
   1. of or pertaining to allergy. allergic reaction
    [WordNet 1.5]
 
   2. 1 having an allergy or peculiar or excessive susceptibilty
    especially to a specific factor allergic children
 
   Syn: hypersensitive, hypersensitized, sensitized,
     supersensitive, supersensitized
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allergic
   adj 1: characterized by or caused by allergy; "an allergic
       reaction"
   2: having an allergy or peculiar or excessive susceptibility
     (especially to a specific factor); "allergic children";
     "hypersensitive to pollen" [syn: {allergic},
     {hypersensitive}, {hypersensitized}, {hypersensitised},
     {sensitized}, {sensitised}, {supersensitive},
     {supersensitized}, {supersensitised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top