ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-柏-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *柏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[柏, bǎi, ㄅㄞˇ] cypress, cedar
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 1,596

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] cedar; cypress, #12,683 [Add to Longdo]
[Bǎi, ㄅㄞˇ, ] surname Bai, #12,683 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˊ, ] (used for transcribing names), #12,683 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˋ, ] cypress; cedar; Taiwan pr. bo2, #12,683 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blonde.[JA] (木) 金髪・・・ に見えますけど (蒲生) 金髪ですか? Hero (2007)
Around 8:30 p.m.[JA] じゃ その火事だ 木さんが見に行ったの Hero (2007)
A woman, Setsuko Kashiwagi, witnessed the incident.[JA] 事件を目撃していた 木節子さんという女性です Hero (2007)
It's him.[JA] (木) あの人です Hero (2007)
It's the most expensive hotel in Berlin.[CN] 這是林最貴的飯店. Grand Hotel (1932)
No chance.[JA] 可ォもない Sin City (2005)
Titles Moser+Rosié, Berlin[CN] 英文字幕由林摩塞罗西公司制作 Battleship Potemkin (1925)
The blonde-haired man suddenly attacked the man... punching and knocking him down with a kick.[JA] (木) 金髪の男が 相手に殴りかかって お腹 蹴りつけて その人 うしろに ひっくり返ったんです Hero (2007)
It was September 10th, around 9 p.m.[JA] (木) 9月10日の夜9時頃でした Hero (2007)
Madame will return to Berlin soon?[CN] 夫人會很快再來林嗎? Grand Hotel (1932)
Scala, in Berlin...[CN] 林的斯卡拉 The Blue Angel (1930)
- Hub.[CN] - 赫 The Siege (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top