ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

柏林

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -柏林-, *柏林*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柏林[Bó lín, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Berlin (capital of Germany), #9,102 [Add to Longdo]
柏林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland, #52,579 [Add to Longdo]
柏林[bó lín qiáng, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] Berlin Wall, #58,040 [Add to Longdo]
柏林工业大学[Bó lín Gōng yè Dà xué, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Technical University of Berlin, Germany (Technische Universitaet zu Berlin), #388,651 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the most expensive hotel in Berlin.[CN] 這是柏林最貴的飯店. Grand Hotel (1932)
It tells here how a German spy in Paris was writing messages to a woman spy in Switzerland, who sent them on to Berlin, Germany.[CN] 说的是巴黎的一个德国间谋 写信给瑞士的一个女间谋 这个女间谋把他们送到德国柏林 The Long Voyage Home (1940)
Titles Moser+Rosié, Berlin[CN] 英文字幕由柏林摩塞罗西公司制作 Battleship Potemkin (1925)
Madame will return to Berlin soon?[CN] 夫人會很快再來柏林嗎? Grand Hotel (1932)
Scala, in Berlin...[CN] 柏林的斯卡拉 The Blue Angel (1930)
What about sending the manuscript to Berlin?[CN] 把手稿送到柏林怎么样? Baltic Deputy (1937)
Berlin: 'Our most heartfelt congratulations.'[CN] 致柏林: '给你我们最真挚的祝贺' Ecstasy (1933)
Do we now have a connection to Berlin?[CN] 现在到柏林有车吗? Ecstasy (1933)
Supported by German Federal Film Archive, Berlin and British Film Institute, London[CN] 鸣谢: 德国联邦电影档案馆 柏林,及伦敦英国电影学院 Battleship Potemkin (1925)
Berlin manners.[CN] 柏林的風格. Grand Hotel (1932)
I came to Berlin to see a great specialist about that old trouble of mine, you know?[CN] 我來柏林找了個很有名的專家, 讓他看看我的老毛病, 你知道嗎? Grand Hotel (1932)
I understood you to say that you reported to our plant ill... and you're here in Berlin indulging in diversions... which are very much beyond your means?[CN] 我明白你說的, 你向我們工廠請病假... 可你卻在柏林享受著... 遠遠超出你財力的娛樂, 對嗎? Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top